BURIAN, M. Přídavné zařízení typu podřezávací pila [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeizinger, Lukáš

V první kapitole student shrnuje poznatky, týkající se přídavných zařízení pro traktory a smykem řízené nakladače. Následuje současný stav poznání a koncepční návrh podřezávací pily. V navazující třetí kapitole se student zabývá vlastním řešením, na kterou navazuje pevnostní výpočet. Výpočtová dokumentace je v rámci zadání splněna. Mimo výše uvedeného je v práci i několik dalších drobných nedostatků formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občasné typografické chyby, - občas nevhodné větné formulace. Předložená práce má i přes některé drobné formální nedostatky celkově vynikající úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pan Martin Burian prokázal ve své bakalářské práci odpovídající zkušenosti a znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

V úvodu práce je proveden rešeršní rozbor pro přídavná technologická zařízení ke traktorům, případně k nakaldačům. Autor uvádí důležité předpisy a normu připojení. Dále jsou rozebrány kotoučové pily a parametry a konstrukční řešení podřezávacích zařízení od různých výrobců. Práce obsahuje kvalitní návrh hydraulického obvodu, řadu kvalitně pojatých základních technických výpočtů vhodných k tomuto zařízení. Vhodně jsou zvoleny prvky hydraulického obvodu, správně popsán pilový kotouč a mechanizmus převodu. Výkresová dokumentace není příliš vhodně kótována a zpracována. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139347