KOCOVÁ, L. Vizualizace činnosti srdce z auskultace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem práce studentky Lucie Kocové bylo seznámení se s auskultační metodou vyšetření srdce a diagnostickým vyhodnocením nasnímaných srdečních ozev, dále pak sestavení programu v prostředí LabVIEW pro vizualizaci srdeční činnosti. Studentka si v rámci teoretického úvodu nastudovala potřebné prameny a seznámila se s interpretací získaných záznamů. V realizační části nasnímala pomocí digitálního fonendoskopu zakoupeném na ÚBMI dostatečné množství záznamů, které analyzovala v sestaveném programu. Sestavený program v prostředí LabVIEW provádí základní analýzu srdečních ozev a tepové frekvence. Po formální stránce mám výhrady ke stylům některých nadpisů, které jsou místy v rámci dané úrovně nesourodé. Uvedená literatura je v řádně zapsána a v práci odkazována. Práci slečny Lucie Kocové hodnotím známkou " v ý b o r n ě / A " a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 48/50
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Lucie Kocová se věnovala digitální auskultaci. Z práce vyplývá, že se problematice usilovně věnovala, metodu realizovala a pokusila se o vyhodnocení některých dílčích výsledků z měření. Teoretický rozbor práce je dosti rozsáhlý (celkem 25 stran) a obsahuje řadu detailů, např. rozbor patologických stavů chlopní a popis použitého fonendoskopu včetně způsobu zobrazení zbývající kapacity baterie. Zde by bylo možno některé pasáže zestručnit s odkazem na literaturu a spíše se věnovat metodologii. V kapitole 7 je popsán návrh přípravku pro snímání srdečních ozev. Přípravek zahrnuje mikrofon, předzesilovač, zesilovač, AD převodník a počítačové zpracování. V práci však není uveden žádný návrh ani popis realizace přípravku; autorka se v kapitole 8 věnuje pouze popisu programové části snímače. Návrh přípravku však není v zadání práce požadován, takže není jasné, proč je kapitola 7 do práce začleněna. Na str. 40 je řečeno, že pro experimenty byla využita skupina 20 dobrovolníků. Chybí však specifikace, zda se jednalo o muže či ženy, věkové rozložení a zda šlo o zdravé jedince. V kapitole 8.8 je pak popsán pokus o vyhodnocení naměřených dat. Bohužel jde zřejmě o porovnání vždy pouze dvou jedinců (například kuřák vs. nekuřák), což není postačující pro vyslovení jakýchkoliv závěrů. Vlastní práci lze vytknout některé nepřesnosti a nevhodné formulace. Např. tvrzení "Nejdůležitější diagnostická metoda při vyšetřování srdce je anamnéza."(str. 31) není šťastně formulované, neboť anamnéza není metoda. Obdobně "ultrazvuk" také není vyšetřovací metoda. Na str. 47 se mluví o "While struktuře" (jde o cyklus tvořený příkazem while). Na str. 41 je zvláštní tvrzení "Program „ZARGIS“, pomocí, kterého byli posloucháni dobrovolníci". Některé formulace jsou zmatené, např. "Jelikož byly signály snímány 20 sekund, musíme je nejprve vynásobit třemi a pak získáme minutovou tepovou frekvenci." Jako nedostatek také vnímám fakt, že veškeré číslicové zpracování zaznamenaných signálů je popsáno pomocí textu a obrázků z prostředí LabView. V práci se nevyskytují žádné vzorce, ačkoliv je využívána číslicová filtrace a frekvenční transformace. Obecně lze říct, že mnoho vhodnější by bylo popsat metodologii s využitím matematického aparátu a po té obrazově dokumentovat realizaci metodiky v prostředí LabView. Z práce je zřetelná velká snaha studentky, nicméně popis metodiky a zvláště popis výsledků, jejich vyhodnocení a diskuse jsou slabé. Práci proto hodnotím stupněm C na spodní hranici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Formální zpracování práce D 6/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 39548