HOŘÍNOVÁ, V. Vliv ergonomie na produktivitu pracovního místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Předmětná práce k tématu vlivu ergonomie na produktivitu pracovního místa je zpracována v podstatně větším rozsahu, než je dáno dle čl. 15 Směrnice rektora č.72/2017, jedná se o 66 stran vlastního textu bez započtení příloh. Je zjevné, že k práci bylo přistupováno s osobním zaujetím při řešení dané problematiky a je možné také ocenit aplikaci systémového přístupu při řešení cíle. Určitou lehkou výtku však lze uložit v oblasti citací, a to především v přehlednosti vztahů užitých externích zdrojů u konkrétních odstavců (např.: str.21, 22, 23, 35, atd.) téměř v celé rešeršní části předkládané práce. Případně by mohla být lehce diskutabilní kvalita rozlišení obrázků zařazených v textu (např.: obr. 6). V závěru pak mohla diplomantka uvést procentuální vyhodnocení porovnání produktivity před o po aplikaci návrhu optimalizace. Celkově se však jedná o velmi pěknou práci, která je z pohledu vedoucího praxí přijatelná a akceptovatelná. Práci doporučuji k obhajobě, diplomantka prokázala svoji schopnost úspěšně řešit nastolené úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maradová, Karla

Tato diplomová práce (DP) se věnovala vlivu ergonomie na produktivitu pracovního místa. Cíle práce byly splněny. Práce je logicky rozdělená na úvod, 7 hlavních kapitol a závěr. Logické uspořádání, formální náležitosti a stylistika je na požadované úrovní s minimem chyb. Zpracovaná práce vychází z doporučené literatury, ale některé části nejsou ocitované řádně (ideálně citace za odstavcem), někde je citace jedna na celé stránce, proto práce má vysokou shodu v thesesu a to je 46%. Co se týká obsahu DP studentka provedla rozsáhlou analýzu a rešerši norem pro ergonomii, ale myslím si že tato část mohla být v menším rozsahu. Praktická část je popsána od systémového rozboru, kde kladně hodnotím blokový diagram legislativních požadavků, ale vloudily se chyby obr.1 na straně 65 i obr.1 na straně 66 i na 67. Praktickou část bylo vhodné doplnit pro zajímavost o kategorizaci dané pozice, jestli na této pozici jsou evidovány nemoci nebo nemoci z povolání (lokální svalová zátěž - jako jsou karpály, tenisový loket aj.). Kladně hodnotím vypracování analýzy dle Visteat, která je v příloze. Jako okamžité nápravné řešení máte úpravu pracovního místa a snížení navažovací roviny. Ale jak by jste to řešila prakticky, konkrétní návrh zde chybí. Práce jako celek představuje zdařilou publikaci a může být využita v praxi pro firmy, které řešení ergonomii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140371