HRDINA, M. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jedná se o práci v níž autor prokázal schopnost shromáždit informace, analyzovat je, avšak návrh řešení jen částečně odpovídá vytýčenému cíly v zadání bakalářské práce. Chybí návrhy v oblasti nákladů, která by měla vést k zefektivnění činnosti firmy. Otázka: Jaká opatření v oblasti nákladů, byste navrhl/provedl k zefektivnění činnosti firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Návrhy jsou obecnějšího charakteru, a jen část z návrhů se dotýká oblasti nákladů (což byl dílčí cíl práce).
Přínos a praktické využití návrhu D Návrhy jsou většinou mimo oblast vymezení cíle práce, tj. mimo oblast nákladů. Obecně jsou návrhy realizovatelné, a jsou standrdního charakteru.
Iniciativa a samostatnost při zpracování D V průběhu řešení práce autor sporadicky reagoval na připomínky k práci. Iniciativa se značně zvýšila před odevzdáváním práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Nestandardní citování.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíl byl splněn částečně.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) Získané poznatky jsou obecnějšího zaměření, částečně jsou uspořádány, avšak nenavazují na sebe, tak aby podporovaly naplnění hlavního cíle.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Autor dobře zpracoval vstupní informace a data pro řešení své problematiky, volil odpovídající metody (regresní modely) pro zpracování této části práce.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hřebenářová, Hana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 51621