KOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Michal

Předložená bakalářská práce studenta Petra Koloucha shrnuje dostupné technické prostředky použitelné v rámci inteligentních instalací, kde je smart-metering nasazen na úrovni spotřebičů. Jsou zde popsány jednotlivé prvky použitelné pro nové instalace a retrofit stávajících instalací. V teoretické části se student zabývá základními principy měření elektrických veličin, zpracováním dat a vizualizací výsledků. V krátkosti je zde také nastíněn přínos konceptu v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. Ke zpracování teoretické části přistupoval student se zájmem a vlastní iniciativou. Mimo drobných nejasností a nevhodně použitých formulací, které mírně snižují kvalitu práce, je tato část zpracována na dobré úrovni. V praktické části student popsal přípravu a následnou realizaci prototypu včetně kalibrace a zkušebního provozu. Jednotlivé části a to i přes počáteční problémy s uvedením do provozu, student provedl v dostatečné kvalitě pro splnění zadání. Kladně hodnotím všestrannost studenta a samostatnost při zpracování dílčích částí. Doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (80). Dále mám k práci následující připomínky: Některá tvrzení, která student uvádí, nejsou citovány, podrobně vysvětleny a ani není v textu uveden důvěryhodný zdroj této informace. Strana 19 – Student tvrdí, že „nedochází k přetokům do elektrické sítě“. V uvedené topologii nejde zamezit krátkodobým přetokům, a tedy vždy k nim dochází Strana 19 – Student uvádí, že „lze ušetřit až 70%“ elektrické energie z distribuční sítě. Z ekonomického hlediska se volí tato hodnota, prakticky je možné i 100% Strana 20 – Student uvádí, že „dojde k minimalizaci odběru“. Pravděpodobně je myšleno z distribuční sítě jinak odběr spotřebiče nebo odběrného místa zůstane stejný. Obr. 2-7 – V obrázku by bylo pro ilustraci vhodné doplnit myšlené toky energií. Strana 26 kapitola 4 – Do textu by bylo vhodné doplnit, že se jedná o efektivní hodnoty napětí. Strana 27,31 – Nevhodné použití slova měřící/měřicí. Strana 31 – Nevysvětlená zkratka PAN . Strana 41 – Nevhodně formulovaná věta „Usměrnění pomocí transformátoru a usměrňovače“. Transformátor plní v obvodu jinou funkci, stejně tak jako kapacitní a odporový dělič. Strana 41 – Student uvádí „Jak již bylo zmíněno výše, zdroj není galvanicky oddělen od sítě, proto je na vstup zařazena pojistka 400 mA“. Pojistku by bylo vhodné použít i v případě galvanického oddělení.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Petra Koloucha se zabývá návrhem zařízení pro smart-metering spotřebičů v domácnosti. Student nejprve v práci popisuje způsoby měření elektrických veličin a provázání „smart“ zařízení s obnovitelnými zdroji energie. Dále autor provedl srovnání několika na trhu dostupných zařízení. V praktické části práce student navrhl prototyp zařízení pro smart-metering domácího spotřebiče a provedl jeho kalibraci. Dále ověřil funkci navrženého zařízení na laboratorní instalaci. Nakonec shrnul náklady na výrobu prototypu a také popsal možné optimalizace uvedeného zařízení. Kladně hodnotím, že práce využívá velkého rozsahu literatury, která je vhodným způsobem citována. Práce je rovněž vhodně dělena do kapitol, které na sebe navazují. V práci se vyskytují tyto konkrétní chyby: V bakalářské práci není dodržen jednotný formát rovnic. Dále také není použit shodný formát v rovnicích a v textu. V kapitole 4.4.1 není vysvětlena zkratka PAN. V kapitole 5.5.2 je nepravdivě uvedeno, že se usměrnění provede pomocí transformátoru a usměrňovače. V práci se také vyskytují prohřešky proti pravidlům pro psaní technického textu.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 104825