VALUŠEK, J. Aktualizace dat z webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Cílem práce bylo navrhnout sadu skriptů, které by z webů archivů v ČR postahovaly údaje o jednotlivých archivních pramenech a dále by postupně stahovaly jednotlivé aktualizace. Téma bylo spíše obtížnější a student k němu přistoupil aktivně a s jeho prací jsem spokojen. Proto hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Informace k zadání Cílem práce bylo nastudovat weby oblastních archivů v České republice a seznámit se s technologiemi, pomocí kterých jsou vytvořeny. Na základě těchto znalostí měla vzniknout sada skriptů, která umožní postahovat informace o vybraných archiváliích a také kontrolovat aktualizace a stahovat ty. Práce nenavazovala na předchozí a její zadání bylo splněno.
Práce s literaturou Literatura, kterou si student obstarával samostatně, je vhodně zvolena.
Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Student byl během řešení aktivní, na konzultace chodil pravidelně a připraven.
Aktivita při dokončování Práce byla dokončena v předstihu a její obsah byl konzultován.
Publikační činnost, ocenění -
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šátek, Václav

Práce byla splněna ve všech bodech zadání. Výsledkem je funkční aplikace, která lze dále rozšiřovat a využije se v praxi při shromažďování dat z databází archívů v ČR. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm dobře (78 bodů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Náročnost zadání Student měl za úkol nastudovat strukturu veřejně dostupných digitálních archivalií v ČR. Dále měl navrhnout a implementovat systém, který by přes webová rozhraní jednotlivých archivů tyto data autonomně stahoval.
Rozsah splnění požadavků zadání Zadání bylo splněno ve všech bodech.
Rozsah technické zprávy Technická zpráva je v obvyklém rozmezí.
Prezentační úroveň technické zprávy 75 Práce je logicky vystavena od úvodu do problematiky, kde je zmíněn přehled dostupných digitálních archivů v ČR. V dalších kapitolách se student zaměřuje na extrakci dat z webů, navrhuje vhodná řešení pro jednotlivé webové stránky a implementuje vše pomocí autonomních "pavouků", kteří cíleně procházejí webové stránky a ukládají textová data, případně i naskenované dokumenty. Na závěr se věnuje testování aplikace a návrhům na její vylepšení. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a pro čtenáře je vše pochopitelné.
Formální úprava technické zprávy 80 Práce je napsaná v českém jazyce v sázecím prostředí LaTex. Obsahuje minimální množství překlepů a chyb.
Práce s literaturou 80 Studen si zvolil vhodně odbornou literaturu (30 referencí) k dané problematice, která je v práci řádně citována.
Realizační výstup 80 Výsledné programové dílo je funkční. Možná by chtělo (po předchozí domluvě s konkrétním archivem) řádně otestovat stahování naskenovaných dokumentů, kterých budou asi řádově stovky GB.
Využitelnost výsledků Výsledky práce lze využít k naplnění a aktualizaci databází digitálních archiválií.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 144933