BROŽEK, M. Snížení výrobního taktu na montážní lince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výborná diplomová práce, řešící reálný problém v praxi s prokazatelným efektem. Příkladná spolupráce se studentem, plánovité řešení dílčích etap s překonáním řady potíží a překážek. Svědomitá a zodpovědná práce studenta. Diplomovou práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí diplomové práce, která má celkem 98 stran, vychází z vynikajících znalostí aplikací nejnovějších vzorů řešení dané problematiky, diplomant prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem rozsáhlého souboru dostupné odborné literatury (celkem 32 literárních pramenů: výuková skripta, Internet, firemní materiály). Seznam použité literatury a zdrojů (str. 96 až 98) není zcela v souladu s platnou normou ČSN ISO 690. Řazení symbolů v Seznamu použitých symbolů a zkratek (str. 91 až 95) je nesprávné. Správné pořadí je následující - velká písmena podle abecedy, malá písmena podle abecedy, velká řecká písmena podle řecké abecedy, malá řecká písmena podle řecké abecedy. V úvodní části práce diplomant představuje společnost, ve které diplomovou práci zpracovával (Robert Bosch GmBH, Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava), a to z hlediska historie, ekonomické situace (tržby a náklady) a výrobního programu. Ve druhé kapitole popisuje problematiku montážní linky, používané montážní spoje, třídění spotřeby času, a to jak z obecného hlediska, tak pro konkrétně řešenou aplikaci. Třetí kapitola je věnována analýze spotřeby času pracovníků a strojního zařízení na montážní lince čerpadel VP 44 (konstrukční, seznam montážních operací, analýza spotřeby času 1., 2. a 3. pracovníka, souhrn časů cyklů a diagram taktu). Ve čtvrté kapitole jsou zpracovány konkrétní návrhy zlepšení, jejichž výsledkem má být zkrácení výrobního taktu. Kapitola obsahuje návrh tří metod pro dosažení požadovaného výsledku - první metoda je zaměřena na balancování linky (přerozdělení činností v jednotlivých operacích), druhá metoda na snížení počtu činností a třetí metoda na změnu výrobní dávky. Praktická část práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením v páté kapitole, a to z hlediska taktu linky, výrobnosti, produktivity práce a stupně vytížení pracovníků a strojů. Práce je napsána velmi dobrou češtinou, jak z obecného, tak i odborného hlediska. Text neobsahuje gramatické chyby, formální chyby se vyskytují pouze ojediněle - chybějící mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou, např. 88%, 90% (str. 11), 59% a další (obr. 2 na straně 11) a další.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64058