BEGAN, J. Technologie gridů a cloudů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Miloš

Bakalářská práce se zaměřuje na moderní technologie sdílení výpočetního výkonu serverů (výpočetních gridů) a datových úložišť (datových gridů), které šetří náklady na pořizování nového či rozšiřujícího softwaru a hardwaru. V 2. kapitole se bakalář věnuje cloud computingu a souvisejícím pojmům, jako jsou distribuované paralelní výpočty, clustery, virtualizace, přitom studuje i otázky bezpečnosti a aktualizace a údržby. Uvádí základní distribuční modely - IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service) a porovnává jejich vlastnosti. Podle způsobu poskytování cloudových služeb cloudy dělí na veřejné, soukromé, hybridní a komunitní, k nimž opět uvádí důležité charakteristiky a posuzuje nebezpečí ztráty dat. Pro výpočetní grid autor rozebírá jednotlivé vrstvy architektury od fyzické po aplikační a uvádí také existující představitele těchto prostředků (CERN Worldwide LHC Computing Grid, NorduGgrid, World Community Grid). U datových gridů jsou významné techniky replikace a řešení v případě poruchy, popsané v 4. kapitole. I zde autor uvádí hlavní poskytovatele (Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM) a parametry (např. objem dat a ceny), které uživatelům nabízejí a jaké podmínky s tím souvisí. Práce vzhledem k obecnému bakalářskému studiu autora má převážně rešeršní charakter, přínosná je komplexním pojetím a podrobným výkladem pojmů a jejich souvislostí a má i pedagogickou hodnotu. Po formální stránce je na velmi dobré úrovni, jazykovou vzhledem ke slovenštině neumím posoudit, použití čárek v souvětích je však správné, překlepy jsou výjimečné (na str. 45 v názvu sekce 3.6.3 místo „Comunnity“ má být „Community“). Přínosem práce je také obsáhlý seznam literatury se 60, převážně zahraničními, zdroji, většinou dostupnými ze specifikovaných internetových adres, které čtenáři poskytnou další informace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dobrovský, Ladislav

Autor předkládá rozsáhlou rešerši využití distribuovaných počítačových systémů, jejich obecné dělení (grid, cloud, cluster), využití virtualizace a dalších principů. Součastí práce je i současná nabídka několika komerčních řešení. Mezinárodní vědecké cloudy a gridy pro zpracování výsledků experimentů jsou také dobře popsány. Obsahuje několik drobnějších nedostatků: Například v části 2.4.1 je reference [2] zmíňena 11-krát, téměř v každém odstavci. Domnívám se, že takovéto reference by bylo vhodné uvést například "Tato kapitola významně čerpá z [2]". Odkazy v seznamu literatury je lépe formátovat bez podtržení a černě, případně změnou řezu písma. V čestném prohlášení je zvojené: ", že, že". Celkově hodnotím práci kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139971