PODSTRÁNSKÝ, J. Defektoskopie tenkých polymerních vrstev za pomoci počítačového vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Knápek, Alexandr

Bakalářská práce zpracovaná studentem Jáchymem Podstránským se zabývá vývojem defektoskopické metody pro lokalizování a rozpoznávání defektů v elektronovém rezistu na křemíkových deskách určených pro expozice motivů v elektronovém litografu. Během vypracovávání tématu student vyvinul počítačem řízené zařízení, ve kterém metodiku implementoval a fyzicky ověřil její funkčnost. K práci student přistupoval s velice kreativním přístupem a přičinlivostí jemu vlastní. Do řešení problému také vnesl několik originálních prvků souvisejících jak s mechanickou částí aparatury, tak se zpracováním obrazových dat. Výsledky práce byly také představeny na tematické konferenci pořádané Ústavem přístrojové techniky a Kriminalistickým ústavem, dne 23.5.2022 v Praze. Samotná práce je logicky členěna, a tedy čtenáři nečiní problém se v ní zorientovat a rychle najít potřebné informace. Zvlášť je potřeba ocenit, že je celá práce psaná anglicky a nasázená v systému TeX, čímž se student prakticky vyhnul typografickým chybám a nekonzistentním odkazům na literaturu či obrázky. Do budoucna student hodlá zařízení odladit pro denní využití na Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A, 100 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sobola, Dinara

Autor vytvořil doporučení pro zlepšení metod zkoumání defektů na povrchu polymerních rezistů. Tato práce slouží k zlepšení kvality litografických struktur. V této práci bylo zpracováno velké množství vědeckých materiálů a výzkum byl proveden na vysoké teoretické a metodologické úrovni. V teoretické části se autor krátce ale schopně zabývá kvalitativní analýzou typů defektů rezistů a metodami pro jejich zkoumání. V praktické části autor detailně popisuje optickou metodu pro zjišťování vad a výsledek je získán. Materiál v této bakalářské práci je logicky strukturován a sepsán ve vědeckém stylu. Výhodou této práce je komplexní přístup k výzkumu daného problému: autor analyzuje dostupnou literaturu, pracuje se softwarem i na technologické stránce problému. Závěr této práce je dobře podán. Tato práce ukazuje na výborné schopnosti J. Podstránského formulovat jeho vlastní úhel pohledu na danou problematiku. Závěry podané v této práci jsou dostatečně podložené a mohou být využity v praxi. Autor prezentoval své výsledky na konferenci „Hologramy a jejich využití pro ochranu dokumentů a cenin“ (23. května 2022). V této bakalářské práci nebyly žádné výrazné nedostatky. Jazyk je dostatečný, ale je zde velké množství krátkých odstavců. Autor by mohl v budoucích pracích zvážit sloučení takových odstavců do větších celků. Tato práce je technicky významná a je doporučena k obhajobě s výborným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140771