KACHTÍK, L. Testování reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Aneta

Bakalářská práce se zabývá testováním reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu a je logicky uspořádána do několika částí. V teoretické části práce student vypracoval rešerši metody holografické mikroskopie a jejích základních principů. Jako součást této části student dále uvedl přehledný návod na obsluhu reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu. V další části student vysvětlil a z teorie vypočetl hodnoty rozlišení a osové intenzitní odezvy. V experimentální části pak student dobře zvládl obsluhu mikroskopu i následné zpracování dat. Provedenými experimenty student ověřil teoretické hodnoty a zkoumal jejich závislost na parametrech nastavení mikroskopu. Student vypracovával práci svědomitě. Kladně hodnotím především studentovu samostatnost při měřeních a následném vyhodnocení dat. Nedostatkem práce je horší kvalita některých snímků z mikroskopu (zobrazení USAF testu). Student splnil všechny požadavky a cíle zadání práce. Dosažené výsledky jsou hodnotné a využitelné při další práci na vývoji mikroskopu. Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slabý, Tomáš

Práce se zabývá testováním reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu (MHM). Text práce je přehledně a logicky členěn do celkem šesti kapitol. Po grafické stránce je práce zdařilá a obsahuje pouze malý počet nedostatků. U profilových grafů se u vertikální osy objevuje popisek „Gray value“, který však neodpovídá skutečné prezentované veličině a neobsahuje indikaci jednotek stupnice. Stylisticky práce obsahuje velké množství neobratných až neformálních formulací. Z úvodní kapitoly je zřejmé, že se autorovi nepodařilo zcela vypořádat s nastudováním poměrně rozsáhlé a náročné tematiky holografické mikroskopie, tato kapitola obsahuje řadu nepřesných formulací či nevhodně užité terminologie. Dále však autor zvládl úspěšně nastudovat základní teoretický popis vybraných zobrazovacích vlastností reflexního módu MHM a naučil se s tímto zařízením korektně pracovat a provádět experimentální měření. V kap. 3 provedl rozsáhlé testování osového i laterálního rozlišení a měření osové intenzitní odezvy v závislosti na různých parametrech a v kap. 4 provedl porovnávací měření s AFM. Výsledky porovnal s teoretickými předpoklady a odvodil korektní závěry. V obrázcích 3.13 a 3.14 jsou uvedeny na pohled shodné grafy teoretické závislosti osové intenzitní odezvy pro různé průměry aperturní clony, ačkoliv ze vztahu (2.5) i z komentáře v příslušné kapitole vyplývá, že by tvar této závislosti měl být průměrem aperturní clony ovlivněn. V kap. 4.1 u porovnání zobrazení vnitřního průměru kruhové struktury s AFM není uvedena NA použitého objektivu, ačkoliv jde o zásadní parametr ovlivňující diskutované laterální rozlišení. Autor splnil cíle bakalářské práce s výjimkou rešerše reflexní holografické mikroskopie. Domnívám se, že výsledky získané v rámci této práce a odhalené technické i softwarové nedostatky reflexního módu MHM budou mít přínos pro další vývoj MHM. Práci hodnotím dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70964