KOZHUKHOV, K. Front-end frameworky pro ASP.NET Core webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce je po formální i odborné stránce v pořádku. Práce má dobrou grafickou úpravu. Zadání bylo v zásadě splněno. Jediné co mi tam scházelo, bylo sofistikovanější vyhledávání – například rozsah hodnot závěrného napětí u diod. Student pracoval samostatně, rozvržení prací však nebylo úplně šťastné a řada věcí byla řešena na poslední chvíli. Autor prokázal při návrhu aplikace výborné architektonické schopnosti. Dodržoval základní programátorské zásady, používal návrhové vzory, aplikaci správně rozdělil do vrstev. Navržená aplikace byla předvedena a byla funkční. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Harár, Pavol

Cíle práce byly splněny. Teoretická část je zpracována podrobně a přehledně. Po odborné stránce je práce zpracovaná kvalitně. Oceňuji volbu Single page architektury navrhovaného systému. Po formální stránce je práce zpracovaná na dobré úrovni. Vytkl bych ukončení vět před případnou citací a použití rastrových obrázků i v případech, kde bylo zjevně možné použít vektorový formát. Otočení obrázku 3.1 neprospívá ke zvýšené čitelnosti práce. V kapitole 2.2.4 autor nesprávně uvádí název frameworku Electron jako "Elektron". V kapitole Závěr se nachází chyby v sazbě (dělení slov i když nejsou na konci řádku a jednopísmenová slova na konci řádku). V citaci [13] chybí první písmeno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110206