TATÝREK, L. Prototyp zařízení pro recyklaci filamentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem a výrobou prototypu „home – hobby“ stroje na výrobu filamentu pro 3D tisk. Svou podstatou může sloužit jak pro recyklaci použitého materiálu, tak pro výrobu filamentu ze standardního granulátu. V kontextu výroby prototypu stroje je třeba konstatovat, že vzhledem ke COVID situaci neměl student po většinu času tvorby diplomové práce zajištěn přístup do laboratoře, či dílny. Přesto diplomant výstup své práce dokončil s výborným výsledkem díky domácímu technickému zázemí. Navržená elektronika, extruder i navíječ filamentu byly prakticky prověřeny. Výsledek – filament, byl validován následným kontrolním 3D tiskem. Poznamenejme, že funkční prototyp stroje za 15tis. je schopný vyrábět filament za 180,- za kg. Konstatuji, že student bezesporu splnil všechny body zadání. Výsledná, jak teoretická, tak majoritně praktická část je přínosná a skvěle reprezentuje obor studia diplomanta. Práci hodnotím A/výborně a navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Stanislav

Předložená diplomová práce je věnována problematice recyklace filamentu pro 3D tiskárny. Zahrnuje kvalitní a erudovanou rešerši v oblasti používaných tiskových materiálů a možností jejich recyklace. Následuje popis vlastního návrhu a realizace extrudéru a navíječe filamentu. Práce je psána čtivě, písemný projev je vynikající, členění práce logické a přehledné. Jedinou drobnou výhradu mám k úpravě kódu v příloze, kde mohl být použit některý z neproporcionálních fontů pro lepší čitelnost. Nutno vyzdvihnout náročnost a rozsah praktické realizace, kterou však student kompletně zvládnul, chválím nápaditost a schopnost hledat jednoduchá, cenově dostupná, a přitom kvalitní řešení dílčích problémů. Student předvedl vynikající dovednosti nejen v oblasti konstruování mechanických součástí, ale rovněž při návrhu řídicí elektroniky včetně programové realizace. Funkčnost vytvořeného systému jako celku je demonstrována videozáznamem, který je dostupný na adrese https://youtu.be/bw0MvByAdUU Student zcela jednoznačně prokázal své vynikající schopnosti pracovat na inženýrských úkolech. Práci považuji za nadstandardní vzhledem ke komplexnosti a kvalitě zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135088