CTIBOR, J. 3D tiskárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cipín, Radoslav

Diplomant vypracoval diplomovou práci na vlastní téma se zaměřením na hardwarový návrh řídicí a výkonové elektroniku pro 3D tiskárnu. Při návrhu veškeré elekroniky student postupoval velice samostatně a čerpal za svých znalostí. Během řešení přistupoval k práci zodpovědně a aktivně. U diplomanta oceňuji především samostatnost, velice dobré teoretické znalosti a píli, se kterou přistupoval k řešení práce.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Knobloch, Jan

Značná část práce je věnována teoretickému úvodu a rešerši na úkor realizační části zadání, to pak prakticky začíná na straně 71. Dle příloh je patrné, že student věnoval návrhu složitých obvodů, osazení DPS a jejich oživení značné úsilí. Avšak toto dle mého názoru nebylo dostatečné „prodáno“ v samotném textu, což bohužel snižuje kvalitu práce. Dále chybí zdůvodnění použití (dimenzování) konkrétních výkonových polovodičů a jejich chlazení, přestože se tímto autor pravděpodobně zabýval. Namísto toho jsou diskutovány jiné, méně podstatné problémy, např. obr. 57 a 59. Jazyková stránka práce je na slušné úrovni, rovněž pak grafická úprava, kterou poněkud kazí odskočené logo v záhlaví. Za formální nedostatek dále považuji nepochopitelné oddělení části příloh a chybějící obsah tohoto odděleného sešitu. Práce jinak působí slušným dojmem a tuto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 91233