VITÁSEK, L. Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Lenka

Předkládaná bakalářská práce studenta Ladislava Vitáska se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně. V teoretické části práce je na 20 stranách přehledně popsán současný stav poznání v dané oblasti. Kladně hodnotím práci s literaturou, kde student čerpal z 51 zdrojů, z nichž většinu tvořily impaktované publikace v anglickém jazyce. Z iniciativy studenta byla práce rozšířena i o experimentální část, ve které připravil keramické pěny a následně je charakterizoval. Student přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně a hojně využíval konzultací v průběhu celého semestru. Ačkoliv se autor nevyvaroval drobných formálních nedostatků a nepřesných formulací, celkově předkládaná práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací, a proto ji hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sláma, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů používaných v medicíně. Cílem práce bylo popsat trendy vývoje biokeramických materiálů používaných v biologických aplikacích, popis jejich nedostatků a identifikace možných budoucích směrů výzkumu formou literární rešerše. V experimentální části práce byly připraveny biokompozitní porézní materiály na bázi hydroxyapatitu a SiO2 replikační technikou. Práce obsahuje 9 tabulek a 26 obrázků, které byly začleněny do textu. V teoretické části student vymezil pojmy a požadavky týkající se biomateriálů, jejich použití a rozdělil používané materiály do skupin dle chemického složení. V další části teoretického pojednání se autor blíže věnuje keramickým materiálům, které dělí na hutné a porézní. V experimentální části je popsána příprava použitých suspenzí, polymerních šablon, postup přípravy vzorků a metody hodnocení. Ze získaných výsledků jsou učiněny závěry o závislosti množství fáze SiO2, typu použití polymerní šablony na velikost pórů, mikrostrukturu a biologické vlastnosti finálních porézních biomateriálů. Kladně hodnotím rozsah literární rešerše, který dostatečně pokrývá problematiku keramických bioimplantátů a velmi podrobné vypracování stěžejních kapitol. V práci bylo dále citováno 51 publikací zejména zahraniční impaktované literatury. V práci bych vytkl strukturování textu do velkého počtu kapitol oddělenými nadpisy, které činí práci méně přehlednou a ve dvou případech nejasné pojmenování názvu kapitoly. Dále v teoretické části nejsou určité pojmy dostatečně vysvětleny nebo jsou chybně formulovány. Autor se v textu také nevyhnul menšímu množství stylistických chyb. V experimentální části práce chybí úplný popis postupu testování v simulované tělní tekutině. V Seznamu použitých zdrojů je citační styl nejednotný a místy v textu dochází ke špatnému řazení citací. Přes uvedené výhrady považuji práci pana Ladislava Vitáska za dobře vypracovanou práci a hodnotím ji Velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85102