MAŇÁK, J. Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Autor se v předložené bakalářské práci na téma „Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk“ zabývá konstrukcí extruderu určeného pro 3D tisk betonových směsí. Práce obsahuje poměrně rozsáhlou a zdařilou úvodní část zabývající se rešerší a teoretickou problematikou 3D tisku betonu. Práce dále obsahuje návrh několika variant řešení, z těchto je autorem pomocí velice jednouché metody zvolena finální varianta. Návrh extruderu je doplněn výpočty pro dimenzování dopravního šneku, pohonu, ložisek atd. V práci postrádám prezentaci vlastního řešení extruderu, toto je k dostupné pouze v příloze v podobě 3D modelu, tento však není přiložen v univerzálním formátu, ale ve formátu pro Inventor. Přílohou je pouze jeden jednoduchý výkres, což není příliš adekvátní rozsah. Práce by si rovněž zasloužila větší péči z hlediska stylistické a grafické úpravy např. viz.“Zoznam použitých zdrojov“. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Studentem předložená práce se zabývá velmi medializovaným tématem 3D tisku betonu. V první části práce student zpracoval současný stav poznání. Vzhledem k řešenému tématu bych zde očekával více informací o komerčních extruderech pro 3D tisk betonu. Dále jsou popsány vlastnosti betonových směsí pro 3D tisk, zde postrádám informaci s jakými zrnitostmi se při 3D tisku betonu pracuje, což má nemalí vliv na návrh extrudovací hlavy. V kapitole 4. jsou popsány jednotlivé navržené varianty extruderu a koncepty uložení hřídel, ale je to doloženo jen jedním schématickým obrázkem. Pro lepší pochopení by to chtělo schéma u každé varianty. V poslední části se student zabývá konstrukčním návrhem zvolené varianty extruderu, kde se u varianty 2 počítá s aplikací urychlovače. Opět není tento výsledný návrh v práci doplněn obrázky podstatných detailů jako např. míchací lopatky pro zapracování urychlovače atd. Dále vidím jako velmi problematické použití pro pohon šroubu DC motoru z důvodu dostupnosti průmyslové řídicí jednotky. V práci postrádám výkresovou dokumentaci , která by dobře ilustrovala navržené řešení. Celkově hodnotím práci jako nepříliš zdařilou. Po doplnění výkresové dokumentace práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 140842