RŮŽIČKA, P. Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jecha, David

Bakalářská práce byla vypracována plně souladu se zadáním práce. V první části jsou na velmi dobré úrovni popsány mechanismy vzniku NOx. V celku přehledně jsou popsány legislativní požadavky na produkci NOx, které jsou kladeny na provozovatele stacionárních zdrojů znečištění. V této kapitole autor zapomněl zahrnout emisní limity NOx pro spalovny odpadů. Také není zřejmé, jestli je pro emisní limity určena hodnota referenčního kyslíku. Stěžejní částí bakalářské práce je popis metod a trendů v řešení problematiky snižování NOx ze stacionárních zdrojů. Tato část práce nebyla zpracována tak důkladně jak by bylo vhodné. Autor se např. jen okrajově zmiňuje o katalytické filtraci, která spojuje výhody SCR a odstraněním tuhých znečisťujících látek. Velice přínosné jsou informace, i když velice zkrácené podobě, o nasazení technologií na snížení koncentraci NOx v průmyslu a to především v energetice, které se toto téma dotýká nejvíce. I přes nedostatky v těchto dvou kapitolách, tato práce svým rozsahem převyšuje požadavky na bakalářskou práci. Bohužel v průběhu práce se zhoršuje stylistická úprava a přibývá překlepů. V některých pasážích je podezřelé, že autor neuvádí zdroje citací, čím by se mohl dopouštět plagiátorství. Velice různorodá je i kvalita použitých obrázků, v některých případech jsou použité obrázky až nečitelné. I přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Brummer, Vladimír

Předkládaná bakalářská práce rešeršního charakteru se zabývá metodami odstraňování NOx v souvislosti s novými emisními limity. V úvodu práce jsou popsány vlastnosti oxidů dusíku a mechanizmy vzniku NOx. V další části je velmi přehledně zpracován vývoj legislativy ochrany ovzduší a porovnány zpřísňující se limity NOx pro různé kategorie s důrazem na nové emisní limity zákona 201/2012 Sb. V další části práce jsou shrnuty primární a sekundární metody redukce NOx, autor se krátce věnoval podrobněji metodám SCR a SNCR. Jako obsahově velmi přínosnou hodnotím kapitolu 6.3, kde jsou načrtnuty praktické aplikace zejména sekundárních metod odstraňování NOx v průmyslu. Práce je po obsahové stránce logicky a správně uspořádaná. Student využíval aktuálních a převážně primárních literárních zdrojů, ale na některých místech (kapitoly 4.4, 6.3 a 6.6.2.2), dle mého názoru ocitování zdroje chybí, což by mohlo být považováno za plagiátorství. Dále v kapitole 4.3 by měl být text a tabulky citovány lokálně. Úroveň práce snižují následující chyby formálního charakteru: 1. aby práce byla lépe dohledatelná, chybí v klíčových slovech termíny NOx, SCR a SNCR. 2. nízké rozlišení a kvalita použitých obrázků 3. typografické chyby, hlavně chybějící nedělitelné mezery mezi hodnotami a jednotkami 4. vcelku velmi frekventované překlepy 5. str. 10 chybí zarovnání textu do bloku 6. nejednotné značení součinitele přebytku vzduchu na str. 33 Z obsahové stránky hodnotím negativně: 1. místy nevhodné formulace a vyjadřování 2. nesprávně zařazení rovnic (3.1) a (3.2) před rozdělením mechanizmů vzniku NOx 3. doba dosažení je na str. 18 dále v textu zmiňovaná jako rychlost 4. v tabulce 5 emisních limitů se jedná o výkon zdrojů, ne o příkon 5. kapitolu 6.3 „Využití v průmyslu“ bych uvítal rozsáhlejší I přes zmíněné nedostatky práce splnila všechny body zadání a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65454