NOVOTNÝ, P. Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Autor se v bakalářské práci věnuje využití moderního nástroje influencer marketingu a jeho konkrétnímu využití pro zvolenou společnost, respektive značku MANA. Oceňuji dobře systematicky zpracované analýzy s a z nich odvozené závěry. Zpracované návrhy pak logicky na závěry z analýz navazují a jsou velmi dobrý podkladem pro praktické využití při propagaci značky. Otázka k obhajobě: v rámci ekonomického zhodnocení návrhů vycházíte z odhadu, že 5% zákazníků dosažených kampaní influencer marketingu uskuteční nákup produktu. Není toto číslo příliš optimistické?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trunečková, Iveta

Bakalářská práce je kvalitně zpracovaná, autor do detailu rozebral současnou situaci zvolené společnosti, včetně podrobné analýzy využití sociálních sítí v porovnání s její konkurencí. Velmi kladně hodnotím kreativitu v podobě aplikace statistických metod k vymezení hodnot klíčového ukazatele, potřebného k sestavení konečného návrhu. Návrh je také díky teoretickým poznatkům snadno pochopitelný. Zároveň oceňuji důkladný popis dodatečných propozic, jenž tvoří celek návrhu a jsou podstatné pro jeho realizaci. Na základě předchozích důvodů doporučuji uvedenou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102425