HEČA, J. Aplikace nástroje z polykrystalického diamantu při obrábění víka kompresoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z běžných znalostí aplikací soudobých vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem dostupné odborné literatury (knižní publikace, Internet, firemní materiály). V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče dobrá, pracoval samostatně, prokázal schopnost zpracovat a vyhodnotit prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Zadané téma je zpracováno na dobré úrovni. Úvodní teoretická část je zastoupena poměrně rozsáhle. Navazující technologie obrábění a vyhodnocení vzorků experimentu je pak pojato s přihlédnutím k možnostem firmy. Výsledek práce je pozitivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 15477