DOLEČEK, L. Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá pevnostní analýzou hákového nosiče kontejnerů. Práce obsahuje v úvodu rešeršní část s definováním jednotlivých typů nosičů kontejnerů. Dále je velmi rozsáhle popsáno modelové řešení a úpravy pro dvě počítačové metody řešení. První metodou je dynamická simulace systémy v MSC ADAMS pro určení dynamických účinků na rám a ostatní díly konstrukce. Druhou metodou je MKP pevnostní analýza samotného rámu, kde výchozí parametry jsou výstupní hodnoty z dynamické analýzy. Samotné použití obou metod řešení je velmi rozsáhlé a předpokládá znalosti v obou oblastech řešení dynamiky i pružnosti a pevnosti. V závěru pak doporučuje drobné úpravy v konstrukci rámu nosiče kontejneru. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP úplná. Postup a rozsah řešení práce je správný a kompletní. V práci použil student znalosti převážně z oblasti simulace a numerických výpočtů. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje velké množství schémat. Stylistická úprava a pravopis má několik drobných chyb a nedostatků (str. 12, 35, 57), které nemají vliv na kvalitu práce. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, ale počet uváděné literatury je nízký. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Autor se zde dopustil několika drobných nepřesností v zobrazování i kotování, např. zobrazování os děr. Po formální i výpočtové stránce je práce velice hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ospalík, Zdeněk

OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE (následující text je pouze výtah nejdůležitějších připomínek z plné verze posudku, který je uložen na FSI VUT v Brně). Předložená diplomová práce autora Bc. Ladislava Dolečeka) “ Hákový nosič kontejnerů NKH8A340“ (dále jen NKH) svým obsahem zcela pokrývá požadavky na obsah diplomové práce ( dále jen DP ), stanovené v zadání DP. Úvod této DP se zbytečně dlouze věnuje obecnému popisu kontejnerové dopravy a jednotlivým typů m kontejnerů, na úkor popisu konkrétního nosiče NKH 8A340 a který je předmětem DP. Zde by bylo dobré, aby autor DP rozklíčoval zkratku označení NKH, která v sobě obsahuje důležitá technická data, jako typ nosiče, typ ramene, užitečné zatížení a délku vlastní nástavby. Při popisu konstrukce jednotlivých částí NKH postrádám detailnější popis použitého materiálu a způsobu jejich výroby. DP by oživilo použít více fotografické dokumentace konkrétního NKH, Na základě vytvořeného modelu a následných simulací byly vyspecifikovány kritické uzly a navrženy úpravy konstrukce k jejich odstranění. Zde bych také očekával simulaci při zatížení NKH bezpečnostním násobkem 1,1 užitečného zatížení. Některé úpravy lze akceptovat bez připomínek, některé přinášejí další výrobní a provozní problémy, které autor v DP )( autor Bc. Ladislav Doleček ) )( autor Bc. Ladislav Doleček ) neřeší. K přiloženým grafickým výstupům mám jen drobnou připomínku, postrádám v uvedené legendě přesný název – NKH, pro který byl daný grafický výstup vytvořen. Pokud je přiložená výkresová dokumentace deklarována jako výrobní, pak přiložené výkresy vykazují formální nedostatky – technické kreslení výkresů. Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako dobrou, splňující požadavky zadání, ale vykazující drobné nedostatky, plynoucí z chybějící praxe autora. Osobně bych očekával, že závěrečná diplomová práce vysokoškolského studenta bude svým obsahem rozsáhlejší. Posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Ospalík Kroměříž, 6.6. 2012

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 49100