PROCHÁZKA, J. Redakční systém Drupal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval během tohoto semestru aktivně a pravidelně navštěvoval konzultace, ale cíle práce nebyly dotaženy zcela do konce. Hlavním důvodem je dle mého názoru podcenění a špatně proveden semestrální projektu, ze kterého se odvíjelo pokračování DP. Odborná úroveň práce a formální zpracování je průměrné. Student by se při psaní práce měl zaměřit více na popis vlastního přínosu než na obecný popis známých věcí (instalace redakčních systémů atd.). Dalším velkým nedostatkem práce je nedostatečné zpracování SEO problematiky, které měl být věnován větší prostor a úsilí. Přes veškeré výtky lze konstatovat, že některé body zadání diplomové práce byly splněny a k přihlédnutí k aktivitě studenta během semestru navrhuji hodnotit známkou uspokojivě, D.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Koutný, Martin

Úkolem diplomanta bylo realizovat migraci ze systému Drupal 6 na systém Drupal 7. Úkol, který se zdá být na první pohled jednoduchý, je ve skutečnosti složitější, než se zdá. S tím se diplomant vypořádal tím, že nakonec nasadit systém Joomla!, který má podle jeho slov velkou podporu vývojářů. Po hlubším prozkoumání problematiky se však ukázalo, že řada tvrzení se zakládá spíše na subjektivním názoru, protože diplomant se věnuje profesionálně tvorbou a realizací webových stránek právě na systému Joomla. Při bližším zhlédnutí stránek je zřejmé, že použití obou systémů je značně naddimenzované vůči potřebám finálního produktu. Informace o tom, že by bylo zapotřebí ručně přepsat několik desítek produktů do Drupal 7 mě vedla k zamyšlení, proč se diplomant tedy pouštěl do nasazení zcela nového systémů, ve kterém to musí udělat dvojnásob. Nutno tedy dodat, že situace nebyla tak katastrofická, jak se na první pohled zdála. Systém má v tuto chvíli totiž 16 produktů a 5 podstránek. Úkolem inženýra by mělo být, dle mého názoru, také situaci posoudit. Na základě posouzení pak navrhnout případné řešení. Navržené řešení je, dle mého názoru, stejně nešťastné, jako je nešťastný provoz systému Drupal. Pokud navrhuji systém na počátku, měla by tomu předcházet nějaká diskuze, zhodnocení potřeb a následný návrh řešení. To v práci zcela chybí. Pokud by to diplomant totiž udělal, zjistil by, jestli má při vývoji dát větší váhu obchodu nebo cms systému. V další části se měl diplomant věnovat alchymii nazvané SEO. S tímto problémem se autor vypořádal tím, že nainstaloval „seo modul“ a nechal systém prověřit statistickými nástroji „seo“ analyzátorů. V textu se hovoří o vyplněných titulcích, správnosti toho či onoho. Po prostudování kódu bylo zjištěno, že v tomto směru, až na instalaci Atrio, nebylo provedeno vůbec nic. Mám-li to shrnout, výsledek práce je defacto šablona pro systém Joomla a pár neúspěšných pokusů převodu systému Drupal 6 a Drupal 7. Dle výše uvedených připomínek navrhuji autorovi 50 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 66713