SVOBODA, M. Levný modul pro analýzu impedancí zemněných i plovoucích dvojpólů na osciloskopu s měřením kmitočtové charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Student Marek Svoboda se zabýval návrhem několika řešení modulu převodníku impedance na přenosovou charakteristiku pro využití automatického měření kmitočtové odezvy osciloskopu Keysight DSOX řady 3000. Převodník má pracovat v pásmu od desítek Hz do stovek kHz s modulem impedance mezi jednotkami ohmů až stovkami kohmů, což dostačuje pro předpokládané využití v laboratorních měřeních předmětů analogového směru. Student prostudoval detailně několik různých řešení převodníků včetně parazitních vlivů a limitů měřených impedancí různých charakterů (L, C, impedance neceločíselného řádu), které odvodil a opřel o výsledky simulací a měření. Jedná se sice o celkem jednoduché obvody, ale stěžejní bylo vyhodnocení jejich reálných vlastností a vhodnosti pro předpokládané účely, což není snadná práce a vyžaduje pokročilejší znalosti práce se symbolickým analyzátorem a složitějšími výrazy, modelováním prvků, počítačovou simulací a ve výsledku i praktické zkušenosti s konstrukcí. Z těchto poznatků následně student doporučil a koncipoval výsledné řešení, které je přímo připojitelné na osciloskop. Experimentální ověření prokazuje funkčnost a vlastnosti převodníku. Zadání je dle mého názoru splněno a převodník lze využít. Z formálního pohledu nemám k textu mnoho připomínek. Někdy by se hodil detailnější popis obrázků a z nich plynoucích závěrů. Není jasné, zda byl vliv výrobní tolerance studován pro všechny obvody včetně finálního, ale v případě jasných problémů a zavržení verze pro praktické použití chápu, že nemělo smysl už tento pohled řešit. Některé reference se mi nezdají po formální stránce zcela v pořádku. Student byl velmi snaživý, samostatný, konzultoval postupy práce pravidelně a problematice rychle porozuměl. Navrhuji hodnocení A/91b.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Langhammer, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou tří obvodových řešení určených pro měření impedancí pomocí osciloskopu s možností měření kmitočtové charakteristiky. Jedno řešení je založeno na klasickém napěťovém děliči společně s rozdílovým zesilovačem. Zbývající dvě řešení jsou založena na aktivních prvcích pracujících jako převodník impedance na napětí. Každé zapojení je následně vyhodnoceno z pohledu jeho omezení a vlastností. Jsou poskytnuty simulace a experimentální výsledky pro měření kondenzátoru, cívky a prvku s neceločíselným řádem (jehož chování se nachází mezi chováním kondenzátoru a rezistoru). Práce je na velmi dobré technické úrovni. Co se práci dá vytknout je užití s pro značení komplexního čísla (Laplaceova operátoru). V české literatuře je typické použít p namísto s, které je standardně použito v anglicky psané literatuře. Proměnné v rovnicích 1.4 a 1.5 neodpovídají značení v Obr. 1.3 (R vs Rref). Rozlišení průběhů v Obr. 2.13 je poněkud obtížné (nevhodně volený formát čar). Kapitoly 3.3 a 3.4 mi příjdou poněkud nedokončené. Jsou zde jen obrázky bez jakéhokoli popisu. Chápu, že práce se nezaměřuje na užité fraktální impedance, nicméně bych očekával alespoň ilustraci modulu a fáze samotných impedancí, jejichž použitelná šířka pásma je sama o sobě kmitočtově závislá ve spojitosti s užitou fraktální aproximací. Co mi není jasné je proč byla toleranční analýza provedena pro zapojení s CFA, které vykazovalo nejhorší výsledky a bylo shledáno nevhodným pro další využití. Že využití komerčně dostupných integrovaných obvodů je relativně levné ve srovnání s jinými možnostmi měření impedancí je poměrně logické, ale v práci mi poněkud chybí nějaké srovnání cen jednotlivých použitých aktivních prvků, kdy až v závěru je zmíněna pouze cena výsledného modulu. Práci hodnotím B/85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 133598