DVOŘÁK, V. Nová metoda zpracování signálů ze snímače absolutní pozice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujcik, Lukáš

Ing. Dvořák se ve své doktorské práci zabývá výzkumem nové metody zpracování signálů ze snímače absolutní pozice Vernierova typu. Stěžejní oblast výzkumu této práce je zaměřena na zvýšení spolehlivosti a robustnosti výpočtu pozice v aplikacích, kdy se vlastnosti snímače pozice mění vlivem okolního prostředí či stárnutím v průběhu života. Jádro disertační práce bylo publikováno na domácích i mezinárodních konferencích. Bohužel jsme zde měli značnou limitaci v možnosti publikování, protože téma disertační práce spadalo do režimu utajení v rámci vesmírného výzkumného projektu, který se na Ústavu mikroelektroniky řeší. Stěžejní výsledky se však publikovaly a prezentovaly společně se společností RUAG Space Switzerland na významné ESA konferenci. Musím konstatovat, že prezentované výsledky byly natolik významné, že vesmírná evropská agentura nás napřímo oslovila a nabídla nám řešení výzkumného projektu návrhu IP bloku pro řízení motorů pro vesmírné aplikace. Ing. Dvořák pracoval aktivně a samostatně, během řešení disertační práce se projevoval jako schopný student definovat klíčové myšlenky s velkým zájmem o vědecko výzkumnou činnost. Během svého studia se také aktivně podílel na výuce předmětů garantovaných Ústavem mikroelektroniky. Doktorand splnil všechny povinnosti, které ukládá legislativa pro udělení doktorátu, a proto doporučuji, aby dizertační práce byla přijata k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Husák, Miroslav

viz pdf

Navrhovaná známka

Maschke, Jan

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 141017