ANDROVIČ, D. Stanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalec, Michal

Študent sa v bakalárskej práci zaoberal vplyvom polohy vtokového otvoru v bunke hydrostatického ložiska s využitím numerického modelovania. Práca stručne popisuje princíp fungovania hydrostatických ložísk, spôsob modelovania s využitím výpočtovej dynamiky tekutín a relevantné vedecké publikácie zaoberajúce sa podobnou problematikou. Zvolený spôsob riešenia spočívajúci v porovnaní analytického výpočtu s výsledkami simulácie je logický a opodstatnený. Študent navrhol postup vyhodnocovania vplyvu polohy a naklonenia ložiska, ktoré môže nastať pri nesprávnom ustavení ložiska, alebo pri nerovnomernom zaťažení. V práci podrobne popísané nastavenie simulácie a spôsob vyhodnocovania výsledkov, pričom je nutné podotknúť, že štúdiom vplyvu polohy vtoku s naklonenou mazacou vrstvou sa doposiaľ nezaoberala žiadna z dostupných odborných publikácií. Výsledky naznačujú, že poloha vtoku nemá vplyv ani s nakloneným mazacím filmom. Aj napriek tomu, že presnosť výsledkov je značne ovplyvnená nižšou kvalitou siete, môže práca slúžiť ako základ k ďalšiemu štúdiu danej problematiky. Študent priebežne konzultoval a dodržiaval stanovené termíny. Kladne hodnotím aktívny prístup a rýchle zorientovanie v danej problematike. Po zvážení všetkých okolností odporúčam prácu k obhajobe s celkovým hodnotením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Student měl za úkol analyzovat vliv polohy vtokového otvoru do buňky hydrostatického ložiska s nerovnoměrnou mazací vrstvou a s využitím CFD simulace. Bakalářská práce (BP) je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Student zpracoval přehled současného stavu poznání v dané oblasti, který vhodně rozdělil do tří hlavních oblastí. Poznatky z rešeršní části jsou dále použity při vlastním řešení numerického modelování. Metodika a postup řešení jsou vhodně a logicky zvoleny s ohledem na vydefinovaný hlavní cíl práce. Model pro CFD simulaci byl validován na základě analytického řešení s chybou do 10 %, která je v práci přičítána omezením studentské verze software. Zjištěné výsledky jsou dobře komentovány v kapitole diskuse, naplňují stanovený cíl řešení a zároveň vyplňují tzv. „knowledge gap“ v základním výzkumu. Všechny stanovené cíle a výstupy BP byly splněny. Předložená práce je koncepčně na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce obsahuje drobné nedostatky, jako např. neprovázanost použitých obrázků s textem a gramatické nepřesnosti. Tyto nedostatky však nesnižují celkovou kvalitu BP. Kladně hodnotím zejména schopnost studenta interpretovat výsledky a vyvozovat z nich jasné závěry. Tyto výsledky mohou být využity k dalšímu studiu, popřípadě k zpřesnění navrženého modelu. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139695