SEIML, J. Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Tomáš

Student Jan Seiml zpracoval práci na téma: Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti. Student nevykazoval velkou aktivitu při řešení práce. Nesplnil požadavky v celém rozsahu. Grafická úprava práce je také na nízké úrovni. Práci je nutné doplnit o zbývající body. Práci hodnotím stupněm F.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Paar, Martin

Práce Jana Seimla se zaměřuje na problematiku paralelní spolupráce generátorů. V úvodní části jsou popsány asynchronní a synchronní stroje. Popisy se věnují od jejich principu a rozdělení přes konstrukci a provozní stavy až po problematiku řízení otáček. Druhá část práce se zabývá připojením a provozem generátorů, jak v elektrizační soustavě, tak i v izolované síti. Práci lze vytknout nevypracování dvou bodů zadání, dále celkové zhodnocení práce na 10 řádcích závěru, nebo občasná nelogičnosti textů v úvodních kapitolách či nízká kvalita obrázků. Například kapitola věnující se elektrizační soustavě je v délce jedné strany a údaje v ní o přenosové soustavě končí v roce 1995. Tyto nedostatky vedou oponenta k názoru, že tato práce není dokončená a neměla být ani vedoucím práce přijata. V práci nejsou splněny dva body zadání i celkově lze práci označit jako nedokončenou, proto práci neporučuji k obhajobě a navrhuji, aby autor provedl její dopracování.

Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 73561