MIČUNDOVÁ, K. Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Katarína vychází z důkladné analýzy daného místa a jeho okolí. Skrze práci s fotografiemi popisuje jedinečný geniu loci. Ten se poté promítá do urbanistického řešení, které je jednoduché (umístění domů do dvou paralelních řad) i bohaté/barevné (vytvoření různorodého spektra veřejných prostorů). Urbanistické řešení je podle mě nejsilnější a nejzajímavější stránkou práce. Dispozice bytů jsou logické. Oceňuji umístění variabilních, pronajímatelných jednotek v parteru domů, které jsou orientovány do centrálního veřejného prostoru. Projekt je možné realizovat běžnými stavebními postupy, které jsou dostatečně vysvětleny na konstrukčních detailech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Po celou dobu semestru Katarína pracovala cílevědomě a průběh práce byl bezproblémový.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Foltýn, Kryštof

Autorka prokazuje velkou schopnost analytického a koncepčního myšlení. Práce jako celek působí vyrovnaně a od počátku jasně a čitelně. Dílčí nedostatky návrhu bylo možné vyřešit na úkor formální stránky předložené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka po prvotní úvaze a prezentaci inspirací navrhuje jasně a čitelně definovanou koncepci urbanistického celku, ve kterém se mísí bydlení, veřejný život i soukromí. Centrální veřejný prostor plynule navazuje na hlavní uliční síť a je vhodně funkčně definován. Vymezen je pomocí solitérních čtyř podlažních bytových domů s multifunkčním parterem, na jejichž opačné straně se nacházejí soukromé zahrady. Hierarchie jednotlivých prostor je funkční. Centrální část se při porovnání s celkovou zastavěností a velikostí řešeného území jeví zbytečně předimenzovaná a zasloužila by více péče.
Provozní řešení C Jako celek lze návrh považovat za dostatečný, kdy plynule navazuje a propojuje stávající uliční síť. Diskutabilní se jeví řešení podzemního parkování s pouze jedním vjezdem. Toto řešení může způsobovat značné komplikace a je na zvážení, zdali by nebylo možné, vyřešit část dopravy v klidu na terénu. Dispozice bytových domů na první pohled působí jednoduše a učesaně, avšak při bližším pohledu jsou patrné nedostatky jako hloubka místnosti, malá okna, či nepoměr mezi velikostmi jednotlivých místností a bytů.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční a technické řešení jednotlivých objektů je umírněné a dostatečně reflektuje celkový ráz urbanistického celku. Lze jej považovat za zvládnuté.
Architektonické řešení B Autorka vychází z komplexní úvahy a jasným způsobem definuje materialitu jednotlivých objektů, která navazuje na genia loci lokality. Velikost i měřítko bytových domů je adekvátní k místu. Vytrácí se prvotní úvahy o identitě a různorodosti. Což nemusí být nutně na škodu, pokud je to bylo záměrem. Střídmě zvolený přístup a výraz může být cestou k funkčnosti a nové identitě.
Formální úroveň B Po grafické stránce je předložená bakalářská práce zpracována na vysoké úrovni. Bohužel chybí řezy celým územím či axonometrie. V rozsahu tohoto zadání měly být nedílnou součástí, především pro dotvoření představy konfigurace terénu či definici vztahu jednotlivých výšek navržených objektů. Koláž perspektivy navozuje celkovou atmosféru, avšak ukazuje pouze část celého území.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 142220