VOTOUPAL, T. Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Student pracoval v průběhu letního semestru systematicky, samostatně zorganizoval výzkum odpovídajícími metodami, který mu pomohl se zlepšením praktické orientace v problematice organizace a řízení volnočasových aktivit zaměřených na pohybovou aktivitu a sport v dané lokalitě. To je potřeba hodnotit velmi pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Student analyzovat dostatečný počet dokumentů tak, aby splnil cíl práce. Cíl práce splnil s menšími nedostatky vyplývající z menší zkušenosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup práce i metody odpovídaly zaměření práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Interpretace výsledků i vyvozování závěrů bylo průměrné.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky je možné prakticky využít v místě výzkumu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti i uspořádání práce dostatečné.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Na průměrné úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kundera, Václav

Práce je dobře napsaná, drobné nedostatky jsou v nepřesné formulaci výsledků a v jazykové formě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Metodologie byla použita správně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky jsou správně interpretovány, ale závěry nejsou v některých případech reálné, viz otázky k obhajobě.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost je diskutabilní. Autor nebere v úvahu finanční náročnost některých řešení a finanční finanční podmínky v poměru velikosti města.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Drobné výhrady k odborné jazykové stránce.
Práce s informačními zdroji A Práce s informačními zdroji výborná.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70626