REJŽEK, J. Konstrukce a výroba podvozku rádiem řízeného modelu auta s využitím moderních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a ty v maximální možné míře zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulky. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nejedlý, Jindřich

Bakalářská práce pojednává o stále populárnější technologii Rapid Prototyping a výrobě podvozku modelu auta metodou Fused Deposition Modeling. Práce je zpracovaná přehledně v souladu se zadáním. V první části student popisuje modelování v grafickém programu SolidWorks. Tuto část zpracovává okrajově pro seznámení čtenářů se s programem. V další části popisuje technologii Rapid Prototyping a několik nejdůležitějších výrobních metod. Tato část dává dobrý přehled o jednotlivých metodách i neznalému člověku, jednotlivé metody jsou popsány přehledně a dostatečně podrobně. Stěžejní část práce leží v kapitole 4, kde je vysvětlena práce s 3D tiskárnou a jejím softwarem. Z práce je patrné, že student věnoval jejímu vypracování dostatek času a úsilí. Formální stránka je dodržená, práce je přehledná a srozumitelná. Nevýhodou je nedokonalé uspořádání textu a tabulek. Po grafické stránce se v práci vystykuje velké množství prázdného místa. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37703