VOLF, L. Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo seznámit se s problematikou šifrovacích a hash algoritmů a metodiky pro měření jejich rychlosti. Předložená práce odpovídá v plném rozsahu zadání diplomové práce a ve své teoretické části komplexně pokrývá problematiku testování rychlosti šifrovacích algoritmů na konvenčních kancelářských počítačích, na kterých jsou tyto algoritmy velmi často využívány. V části popisující praktickou realizaci diplomant popisuje problémy spojené s přesným měřením času a metodiku testování rychlosti pro zajištění opakovatelnosti a reprodukovatelnosti naměřených údajů. Student prokázal dostatečnou schopnost orientovat se v problematice vývoje programového vybavení pro osobní počítače v nových vývojových prostředcích. Při řešení postupoval samostatně a spolehlivě, přičemž pravidelně konzultoval aktuální stav řešení. Celá práce má velmi kvalitní zpracování a je vhodně rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části je detailně popsána problematika šifrovacích algoritmů a jejich měření a praktická část popisuje samotný návrh a vlastní realizaci programového vybavení. Na závěr jsou shrnuty výsledky testů a jejich srovnání s teoretickými předpoklady. Předložená diplomová práce má jasnou logickou strukturu a návaznost jednotlivých kapitol. Formální zpracování této diplomové práce plně odpovídá požadovanému standardu pro vypracování diplomových prácí. Zadání diplomové práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta. Vzhledem k výbornému zpracování výsledné realizace a kvalitní práci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Sajdl, Ondřej

Cílem práce bylo porovnání rychlostí šifrovacích metod. Student provedl rešerši šifrovacích algoritmů, popsal metodiku měření a vyvinul aplikace, která toto měření provádí. Následně provedl měření na různých verzích operačních systémů Windows a různých typech mikroprocesorů . Práce je přehledně členěna, problém je dostatečně popsán, formální úroveň práce je vysoká. Vlastní text je dostatečně odlišen od použitých zdrojů literatury, pouze s drobnými nedostatky. Dosažené výsledky jsou dostatečně popsány. Zadání bylo splněno. Student prokázal výborné schopnosti samostatně řešit zadaný komplexní problém. Snad jen bych na tento druh aplikace použil jiné programovací prostředí než .NET, které nepoužívá garbage collector (např. jazyk C) , který zřejmé způsoboval ony studentem zmiňované problémy se špičkovými hodnotami. Uvažoval bych i o jiném operačním systému, např. minimalistická verze OS Linux popřípadě RTOS. Ale to nebylo součástí zadání. Práci považuji za velice zdařilou a plně odpovídající úrovni závěrečné magisterské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 31766