GROLIG, O. Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Pan Ing. Ondřej Grolig se ve své bakalářské práci zabýval řízením filtračního zařízení Inteq II pro snižování množství oxidu dusíku, které bylo vyvinuto na strojní fakultě VUT v Brně. Bakalářská práce nenavazovala na předchozí semestrální práci. Pan Ing. Grolig pracoval samostatně, konzultací prakticky nevyužíval. Pracoval iniciativně a svědomitě. Prokázal schopnost práce s technickou literaturou. Zadání práce považuji za splněné ve všech bodech. Práci mu stěžoval problematický přístup k technologii, k níž se prakticky dostal až v průběhu semestru. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnotit bakalářskou práci pana Ing. Ondřeje Groliga známkou velmi dobře (B/82 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Pásek, Jan

Zadání předložené bakalářské práce je napsáno poměrně vágně, ve zkratce „navrhnout, implementovat a ověřit řídicí systém pro technologii experimentálního filtračního zařízení. To by se dalo pojmout jako vytvoření funkčních popisů, PLC řízení, regulace technologických proměnných v procesu a HMI vizualizace a ovládání. Takový úkol by zdaleka přesahoval požadavky na bakalářskou práci. Upřesnění zadání vychází z toho, čím se student reálně zabýval. Základem pro návrh řízení je popis technologie a funkcí jednotlivých snímačů a pohonů. Tady bych důrazně vytkl panu Groligovi technologické schéma, které, ač je ideovým vodítkem čtenáře, je miniaturní a téměř nečitelné. Pro vlastní procesní řízení navrhl student PLC ADiS od české firmy AMiT. Navrhl hardwarovou konfiguraci a dobře ji popsal. Pro řešení uživatelského software zvolil koncepci krokového tj. sekvenčního řízení. Kroky probíhají v rámci několika provozních režimů, jako je „nájezd“, „chod“, „odstavení“ apod. Tato filozofie dělá program přehledným a srozumitelným. V rámci „nájezdu“ zařízení je řešena „připravenost“, ve které mně chybí kontrola koncových spínačů uzavíracích armatur. Pro řešení kroků a funkcí programu používá student v maximální míře parametrizovatelné funkční bloky, což opět lze jen chválit. Za tím účelem musel zvládnout programování ve strukturovaném textu, ve kterém je celý program napsán. V této fázi práce bych jako čtenář i zákazník uvítal grafický diagram přechodů mezi stavy, ve kterých se může zařízení nacházet (připravenost, nájezd, chod,.atd.). Jak jsem uvedl výše, systém řízení filtračního zařízení zahrnuje i několik regulačních obvodů. Jejich řešení by vydalo na samostatnou bakalářskou práci. Proto mohlo být ze zadání vyčleněno, a v hodnocení je nezohledňuji.. Nicméně student se snažil i tuto část řízení zvládnout a na čtyřech stranách popsat jako ladění PI regulátoru, což nepůsobí vůbec přesvědčivě. Podobnou snahu naznačil pan Grolik u vizualizace a ovládání HMI se systémem ControlWeb. Tyto snahy, vzhledem k rozsahu zadání, studentovi nevytýkám. Práce vyžadovala nastudování vývojového prostředí a vytváření kódu ve strukturovaném textu ST a také forem a standardů technologických programových aplikací. Zde je zřetelný i vliv zkušeného konzultanta, což svědčí o snaze studenta dosáhnout dobré úrovně řešení. Za hlavní nedostatky považuji slabou obrázkovou dokumentaci (vývojové diagramy, sekvenční vazby mezi funkčními bloky, apod.) a také množství překlepů. Student splnil požadavky zadání a prokázal schopnosti stát se bakalářem v oboru automatizace

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 73437