MARKOVÁ, N. Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Standardně zpracovaná bakalářská práce. Nejkvalitnější částí práce je rozhodně analytická část (kap. 3), kde studentka přehledným a důkladným postupem analyzuje a hodnotí náklady a výnosy zvoleného subjektu. Slabší částí je kap. 4 (vlastní návrhy řešení). Nicméně dílčí nedostatky neovlivňují celkovou kvalitu bakalářské práce - je to solidně, byť standardně, uchopená práce, úměrná úrovni závěru bakalářského stupně studia. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci "dobře" (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Michel, Jan

Bakalářská práce byla po odborné stránce vyhovující, ale z praktického hlediska návrhy doporučení budou těžko využitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111738