ŠEVČÍK, M. Návrh on-line marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Práce je zaměřena na jeden z typických "marketingových" problémů současných firem - a to na komunikaci se zákazníky. Orientace na uplatnění sociálních sítí je zcela pochopitelná, byť v práci samotné není zcela průkazně zdůvodněná. V autorově pojetí se jedná o typ "racionalizační" studie, závěrečná práce neobsahuje ani stopy po snaze o zarámování této problematiky do širšího strategického kontextu činnosti fit centra. Výhrady vůči způsobu práce s informacemi a vůči úrovni návrhů jsou uvedeny výše. Práci hodnotím stupněm "D" jako uspokojivou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce považuji za částečně splněné. Návrhová část obsahuje dobře strukturovanou množinu návrhů - tyto ale nejsou zpracované do očekávané podrobnosti (viz další komentáře). Slabinou je také určitá "nedotaženost" analýz - vedle obecných poznatků zde chybí konkrétní provázanost např. demografických údajů na konkrétní situaci v dané podnikatelské oblasti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Z formálního hlediska autor dodržel zavedený postup řešení - od teoretických východisek postupoval přes provedení analýz k návrhům. Faktické naplnění těchto kroků však není přesvědčivé: za hlavní nedostatek celé práce považuji absenci primárního výzkumu, zaměřeného na vnímání komunikačního působení (potenciálních) klientů fit centra. Veškeré analýzy jsou založeny na víceméně subjektivním pohledu autora - přičemž výtka se netýká "subjektivního pohledu", ale míry jeho využití v práci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Výše jsem uvedl svou hlavní výtku, týkající se metodiky zpracování tématu. Toto kritérium umožňuje hlubší pohled na práci s daty - kromě vymezení jejich zaměření a metod jejich získávání a zpracování zde jde o schopnost jejich interpretace a využití pro analýzy a z nich vyplývající závěry. I v tomto smyslu je práce na podprůměrné úrovni - obsahuje řadu subjektivních závěrů, jež nejsou podloženy žádným (byť časově, prostorově či jinak omezeným) výzkumem. Typickým příkladem takového závěru je autorova diskuse o jedné ze "silných stránek" fit centra, konkrétně o blízkosti prodejny Lídl. Také práce s daty o vývoji populace v ČR je - s ohledem na dopad do situace brněnského fit centra je nedostatečně propracovaná, data nejsou dostatečně propojena s kontextem daného tématu.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy směřují do relevantních oblastí komunikační strategie a taktiky fit centra. Jejich rychlejší využitelnosti by napomohlo podrobnější rozpracování - např. i doplnění návrhů o úvahy, týkající se kritických faktorů jejich úspěšné realizace apod. Argumentace typu: "V případě malého prokliku reklamy je třeba upravit text kampaně, klíčová slova, případně obojí. Tyto úpravy jsou ale již na zvážení vybraných pracovníků posilovny či externí agentury ..." se v návrhové části objevují poměrně často - což považuji za známku "nedotaženosti" návrhů. Na druhé straně hodnotím kladně snahu o vyčíslení nákladů na jednotlivá navržená opatření.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Drobné gramatické "přeslapy", použitá terminologie vychází ze zavedené praxe, jazyková úroveň bez závažných připomínek.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Cílem práce je návrh online marketingové komunikace pro zvolený podnik. Cíl považuji za splněný s připomínkami uvedenými dále. Autor zpracoval analýzu externích faktorů - porovnání konkurence a analýzu obecného okolí firmy. Analýzy jsou hodně popisné, navíc nejsou uspořádány příliš logicky - nejprve se autor věnuje aktuální přímé konkurenci a jejímu srovnání, pak přejde na analýzu obecného okolí a následně se zase vrací ke konkurenčnímu prostředí. Jen okrajově se věnuje analýze interních faktorů - zde bych očekával především analýzu současné situace v online komunikaci sledovaného podniku. Analýzy jsou shrnuty ve SWOT matici, nicméně vzhledem k popisnosti jednotlivých dílčích analýz není úplně zřejmá návaznost jednotlivých bodů uvedených ve SWOT na provedené analýzy. Není navíc jasné, z čeho plynou silné a slabé stránky, když se autor nevěnovat samostatné analýze interních faktorů. Samotné návrhy jsou základním přehledem možných aktivit v oblasti online komunikace. Mohly být zpracovány systematičtěji a více rozpracovány do podoby realizačního plánu - časový harmonogram, odpovědnost. Ekonomické zhodnocení návrhů mohlo být rovněž podrobnější. Celkově je práce na odpovídající odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 140839