HOLBUSOVÁ, E. Testování bioaktivity biokeramických materiálů pomocí simulované tělní tekutiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Salamon, David

Studentka se zabývala přípravou biokeramických materiálu na bázi fosforečnanů a zejména jejich testováním v simulované tělní tekutině (SBF). Úspěšně se jí podařilo zvládnout experimentální přípravu dvou typů vzorků i následné dlouhodobé měření koncentrace vápníku pomocí UV/VIS spektrofotometrie. Teoretická část má výborně zpracovanou část o SBF, ale část týkající se detekce vápenatých iontů by si zasloužila rozšířit. Celkově byly naplněny požadavky zadání, i když některé slovní obraty jako „odvážené v kvapalině váh“ snižují srozumitelnost výsledků. Jako nejslabší část pak vidím formulaci závěrů, kde chybí hlavně kvantifikace výsledků, formulace typu „výrazne vyššiu hustotu“ neposkytne nezasvěcenému čtenáři mnoho informací. Celkově hodnotím, vzhledem k velkému rozsahu provedených experimentů, práci jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce A
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Celkový přístup k řešení úkolů B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotná, Lenka

Předkládaná bakalářská práce se zabývá testováním bioaktivity biokeramických materiálů pomocí simulované tělní tekutiny (SBF). Pomocí metod freeze casting a izostatického lisování byly připraveny 2 sady vzorků s rozdílnou strukturou a hustotou, u nichž byla následně testována bioaktivita a hodnocena změna koncentrace vápenatých iontů v SBF pomocí použití roztoku Murexidu a komerčního KITu. V teoretické části jsou přehledně sepsány metody přípravy keramických materiálů a testování bioaktivity pomocí SBF. K této části nemám vážnějších výhrad. V experimentální části jsou některé formulace nedostatečné, až zavádějící, např. v kapitole 3.5: Ďalším skúmaným materiálom sú tabletky vytvorené z prášku dvojfázovej zmesi 60 % hmot. -TCP a 40 % hmot. hydroxyapatitu“. Není jasné, jestli lisované tablety měly jiné počáteční složení než vzorky připravené metodou freeze casting, případně, jestli jde o již kalcinovaný prášek, jehož fázové složení je uvedeno v teoretické části s odkazem na zdroj [44]. Některá tvrzení v práci si vzájemně odporují, např. co se týče přítomnosti apatitové vrstvy na površích vzorků. Stěžejní částí práce bylo studium interakce vzorků s SBF. Počáteční hmotnosti vzorků (1)FC až (10) FC uvedených v tabulkách 5 a 7 se však výrazně liší, ačkoliv z textu vyplývá, že by se mělo jednat o stejnou sadu vzorků. V důsledku toho je v tab. 7 uvedeno, že při interakci s SBF došlo téměř k 40% hmotnostnímu úbytku vzorků už po třech dnech inkubace oproti očekávanému nárůstu hmotnosti. Tato chyba následně negativně ovlivňuje diskuzi a další vyvozované závěry práce. I přes uvedené nedostatky předkládaná práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Celkově hodnotím bakalářskou práci jako dobrou a navrhuji její přijetí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 138925