SECHRA, D. Možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Předložená práce na téma možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku je zpracována v rozsahu znatelně překračujícím požadovaný počet stran vlastního textu práce bez příloh dle čl. 15 Směrnice rektora č.72/2017. Celkový vjem z práce je velmi dobrý, bakalář se dané práci skutku věnoval a odvedl velmi dobrou práci v celkovém kontextu předmětného výstupu s naplněním všech požadovaných cílů. Práce je velmi dobře čtivá a systémově logicky sestavena. Zcela lehké připomínky je možné uvést k oblasti citací, kdy nejsou uvedeny žádné zdroje u tabulek, ač by to bylo více nežli vhodné. Stejně pak je možné evidovat absenci zdrojů v oblasti několika vložených obrázků a fotografií, u nichž se můžeme pouze domnívat, že autorem je student sám. Ač dle normy ČSN ISO 690:2011 má záznam fotografie strukturu citování grafických děl. Na str.22 u normy ČSN EN IEC 60812 ed. 2: Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) – není uveden rok vydání normy. Vztahy vyobrazené pomocí analytického nástroje SIPOC postrádají jistou logickou strukturu a návaznost, ovšem toto nikterak neovlivňuje celkový výsledek studentovy práce. Obdobně je možné evidovat určité jemné nedostatky v grafickém zmapování procesu výroby pomocí nástroje vývojového diagramu, kupříkladu není zajištěna kontrola stavu v případě doobjednání komponent v oblasti kompletnosti dílů pro montáž či uvedení sub procesu „Řízení neshody“ jako koncového bodu diagramu, což nelze považovat za zcela korektní. Z celkového pohledu se jedná o velmi zdařilou, zajímavou a pro praxi i přínosnou práci. Bakalář prokázal schopnost aplikovat vstřebané znalosti na konkrétní řešenou oblast na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Student zpracoval svoji bakalářskou práci na téma uvolňování neshodných výrobků ve výrobě na vysoké úrovni, která přesahuje požadavky na rozsah bakalářské práce. Student naplnil všechny vytčené cíle, velmi kvalitně zpracovaná je část obsahující návrh a rozbor vlastních doporučení. Zde je možné vytknou to, že student v části věnované definicím nezařadil do práce definici neshody a neshodného výrobku. Práce je logicky členěna, student však mohl popis metody SIPOC, kterou v práci používá zařadit do teoretické části práce do kapitoly 2.4. Vysokou úroveň práce poněkud snižuje několik pravopisných chyb, zejména v oblasti interpunkce. Práci považuji za zdařilou a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140144