PAVOLOVÁ, S. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Navržený objekt má čtyři základní části a využívá plně celou parcelu. Ve třech podzemních podlažích jsou parkingy pro veřejnost i rezidenty. V 1. n.p. je stavební program organizován pasáží navazující na osu vedoucí od historického centra k sídlišti na jihu města. V západní části, ve dvou podlažích je umístěna lidová škola umění a vjezd do garáží. V části východní komerce, kavárna a obsluha CIMALA i části komerce. Na tuto kompaktní podnož je umístěna ve 3. n.p. obchodní část vějířovitě formovaná v devíti pásech, a to v jižní části s malometrážními byty, v severní části s mezonety. Tato obytná část je organizována z pobytové terasy, která rovněž zabezpečuje vstupy do všech bytů. Toto řešení umožňuje v maximální míře využít jižního slunce pro bydlení a přes náročnost a složitost stavebního programu vytváří zajímavou archtekturu, citlivě navazující na stávající zástavbu. Studentka také regaguje na výškovou konfiguraci terénu a zajišťuje bezbariérový vstup do jednotlivých úrovní. To jí umožňuje také u části ZVŠ získat dle provozních nároků vhodnou diferenciaci světlých výšek jednotlivých prostorů. Konstrukční řešení, energetické zhodnocení objektu i detail vhodně doplňují odevzdanou dokumentaci. Nenašel jsem v ní však způsob, jakým je zabezpečen sběr a odvoz odpadků, což při složitosti funkčního řešení bude hrát významnou roli. Po formální stránce lze návrh hodnotit pozitivně, jen pohledy jsou řešeny hodně schematicky. Otázky k obhajobě: a) odpadové hospodářství b) možnosti povrchů fasád v městském prostředí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka-bakalářka pracovala s plným nasazením a její přístup ke zpracování byl v souladu s významem zadaného úkolu.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Trefil, Zdeněk

Výsledný dojem bakalářské práce je celkově příznivý, navržený objekt může znamenat pozitivní přínos ke kvalitě místní architektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení Dle průvodní zprávy je koncept dvou hmot, spojených komunikačním prostorem pasáže, které mají symbolicky odkazovat na původní charakter města Valašského Meziříčí jako souměstí Meziříčí a Krásna, čitelný v prvních 2 nadzemních podlažích s komercí a občanskou vybaveností. Ve 3. a 4. NP je však tato idea hmotovým i dispozičním řešením potlačena.
Architektonické řešení I přes otázky spojené s urbanistickým konceptem se však nakonec setkáváme s poměrně přesvědčivým architektonickým výrazem navržené budovy, včetně návaznosti na sousední zástavbu. Hra okenních otvorů různých velikostí a proporcí včetně navržých materiálů propůjčuje nové architektuře zcela soudobý výraz. Nabízí se otázka, zda by si jižní a severní fasáda nezasloužila ve svém výrazu přece jen větší diferenciaci (obdobné velikosti okenních otvorů a dřevěné stínící panely na severní fasádě mohou působit poněkud schématicky).
Provozní řešení Vjezd do podzemního parkoviště je navržen z ulice Poláškova. V západní části parteru je situována ZUŠ, východní je pak věnována komerčním aktivitám, totéž funkční schéma se nachází i ve 2.NP. Je otázkou, zda by parter objektu v tak exponované centrální městské zóně nemohl být věnován spíše komerčním aktivitám, zatímco provoz ZUŠ by mohl být situován do vyšších NP. Dispoziční řešení ve 3. a 4.NP nabízí jak mezonetové, tak jednoúrovňové bytové jednotky. Denní část mezonetových bytů je orientována na sever, ložnicová využívá jak severní, tak jižní orientaci. Je otázkou, zda by nebylo pro kvalitu bydlení z hlediska orientace ke světovým stranám vhodnější opačné situování denní a klidové části mezonetových bytů. Jednoúrovňové byty s jižní orientací však nabízí ložnice bez přímého denního osvětlení, stejně jako hygienické zázemí celé bytové jednotky přístupné pouze přes tuto místnost. Taktéž přístupnost 3.NP při dané volbě schodiště je diskutabilní (podchozí výška – viz.řez I-I´), stejně jako i volba průchozího výtahu ve 3.NP.
Technicko konstrukční řešení Navržené konstrukční řešení odpovídá technologickým i provozním nárokům polyfunkční budovy.
Formální úroveň Dokumentace je prezentována na celkově uspokojivé grafické úrovni. Velkorysé prosklení některých okenních otvorů v pohledech postrádá informaci o jejich členění.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 54385