MAŘÍKOVÁ, P. 3D abrazivní vodní paprsek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním možností řezání abrazivním vodním paprskem na klasickém provedení řezacího stolu ve 2D a na stroji v novém koncepčním provedení s naklápěcí řezací hlavou. Úvod práce je věnován teoretickým poznatkům a principu abrazivního vodního paprsku. V experimentání části práce jsou porovnány možnosti obou strojů, výsledky jsou vyhodnoceny a graficky zpracovány. Autorka prokázala dobrou orientaci a znalosti v dané problematce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené diplomové práci autorka řeší technologické aspekty vztažené k 3D abrazivnímu vodnímu paprsku. Práce je členěna do sedmi základních kapitol. V úvodních kapitolách autorka podrobně rozebírá princip technologie abrazivního vodního paprsku a charakterizuje stávající technologické a kapacitní možnosti konkrétní firmy, V navazujících částech jsou zpracovány technologické možnosti a vyspělé aplikace včetně srovnání konkretizovaných zařízení. Závěrem práce autorka navrhla rámcové uspořádání porvozu, analýzu součástkové základny a návrh technologie pro vzorovou součástku. K předložené práci mám následující připomínky: a) V páci se objevují některé nepřesné formulace L12 - Ra-chybí rozměr, běžné tolerance-jde o mezní úchylky; L24 - ...fiktivního síta ...jde o zcela reálné síto; L30 - Ra hybí rozměr; L32 - ...úchylky povrchu Ra , patří...úchylky profilu Ra.... b) Z metodického hlediska by bylo vhodné část 1.4 zařadit mezi část 1.1 a 1.2. c) L29 -Závislost hloubky řezu na intenzitě toku abraziva -obr. 1.27 -nesouhlasí s tvrzením v textu. Prosím vysvětlit. d) Závislosti na obr. 3.26, 3.28, 3.30, 3.34 by bylo vhodné upravit na odpovídající záislosti úchylky kolmosti na průměrné rychlosti řezací hlavice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64792