KOPEČEK, P. Možnosti optimalizace konstrukčního návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehák, Kamil

Bakalářská práce pana Kopečka je zaměřena na shromáždění informací v oblasti optimalizace konstrukčního návrhu použitím numerických simulací. Ke zpracování bakalářské práce pan Kopeček přistupoval zodpovědně, pravidelně se účastnil konzultací, na které se připojoval připraven. Student postupoval dle logicky zvolených kroků od aplikace postupu optimalizace na konstrukčně jednoduchých součástech až po sestavu, což se odráží i v úrovni zpracování celé práce. Práce je psána přehledně a čtivě. Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni z hlediska stylistiky a grafické úrovně. Velmi pozitivně hodnotím počet numerických simulací, které student vyhodnotil a snahu vyvozovat ze získaných informací závěry. Při zpracování bakalářské práce student prokázal nejen schopnost aplikace nabytých znalostí pro řešení daného komplexního úkolu, ale i na základě dostupných zdrojů rozvíjet své znalosti. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za dostatečnou vzhledem k zaměření práce na osvojení a aplikaci numerických simulací při optimalizaci. Cíle bakalářské práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Bakalářská práce pana Kopečka je zaměřena na využití optimalizace v konstrukčních návrzích napříč jednotlivými inženýrskými oblastmi. V první fázi je vyhotovena rešerše, kde se student zabývá topologickou optimalizací a metodou konečných prvků. Teoretická část vytváří dostatečný podklad pro následnou praktickou část, kde se student věnuje 4 rozdílným komponentám, jež podrobuje optimalizaci. Pozitivně lze hodnotit postupné zvyšování komplexnosti jednotlivých analýz. Každé součásti je věnována samostatná podkapitola obsahující tvorbu výpočtového modelu, okrajové podmínky, zatížení, prezentaci a analýzu výsledků. Výsledky jsou uvedeny pro optimalizovaný i původní konstrukční návrh, přičemž lze pozitivně hodnotit míru zpracování výsledků i jejich analýzu. V kapitole 4.3 by bylo vhodné pro ucelenost práce doplnit okrajové podmínky a provést obecně detailnější popis zatížení, oproti odkazu na zdroj, ze kterého je vycházeno. Student v rámci zpracování předložené práce prokázal, že je schopen aplikovat znalosti nabyté během předcházejícího studia na řešení daného komplexního problému. Práce je psána čtivě, logicky uspořádaná a zpracována na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132409