KOUDELKOVÁ, T. Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Cílem předložené diplomové práce je posouzení vlivu změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice. Originalita řešení je daná volbou zatím málo užívaného postupu metodou HABU, která zahrnuje více náhledů na hodnotu nemovitosti a dává tak větší prostor pro kreativní přístup. Z počátečních 7 variant byly vyhodnoceny varianty přípustné, pro které byla vyčíslena výnosová hodnota, a to i přes problémy spojené se získáním relevantních údajů. Kladně hodnotím přehledné shrnutí vyhodnocení metodou HABU do ilustrativního grafu. Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována dostatečně precizně a v přiměřeném rozsahu, bylo využito vhodných postupů a podkladů a je zřejmé, že zpracovaná problematika byla pochopena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C v práci došlo jen k několika drobným stylistickým pochybením a překlepům.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kočendová, Markéta

Úplné vypracování: Autorka si zvolila zajímavé téma i objekt ke zpracování diplomové práce. Prokázala znalost analýzy nejlepšího a nejvyššího využití (HABU). Částečně prokázala analyzovat trh s nemovitými věcmi při pronájmu obdobných nemovitých věcí, v práci postrádám však analýzu trhu s nemovitými věcmi při prodeji obdobných nemovitých věcí v okolí. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce: Autorka práce se velmi pečlivě a svědomitě snažila řešit cíle pomocí pronájmů obdobných nemovitých věcí. Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody: Bylo prokázáno využití teoretických poznatků metody: a následné použití v praxi na zvoleném objektu. Obtížnost a správnost řešení: Autorka měla velmi obtížnou situaci, z důvodu nedostatku srovnávaných vstupních dat. Přínos pro praktické i teoretické využití: Lze použít v praxi. Odborná jazyková úroveň: Text práce je srozumitelný, méně prokázána práce s literaturou, citace dle norem. Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky: V práci se vyskytují typografické nedostatky. Některé tabulky, grafy a obrázky by mohly být lépe graficky zpracovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 112387