KRIŠPÍN, J. Tuhost valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student ve své práci poskytl kvalitní teoretický přehled problematiky tuhosti ložisek. Dále popsal existující analytický nástroj pro jejich analýzu, který byl součástí zadání. V práci jsou pak uvedeny i experimenty, které sám navrhl, kterými je teoretický výpočet ve zmíněném softwaru ověřen. Celkově jsem z prací spokojen. Myslím si, že páce splnila účel – ověřila možnost využití softwaru pro tento typ analýz a tomuto softwarovému nástroji lze důvěřovat během budoucích konstrukčních prací na Ústavu konstruování. V práci je také kvalitně zpracován postup teoretické analýzy samotné, který tak může pro budoucí práce sloužit jako návod pro analýzy. Zejména třeba přistup k zadání předpětí ložisko pomocí jeho separátní analýzy na základě utahovacího momentu KM matice zpracovaný v jiném modulu. Co bych vytkl je přístup k diskuzi. Student poskytl krásný přehled vlivů různých parametrů na tuhost, který je zcela určitě užitečný. Jednotlivé vlivy se ale mezi sebou porovnávají na základě změny konkrétního vstupního parametru o náhodně zvolenou hodnotu. Např. změna modulu pružnosti je uvažována o 5%, zvýšení vůle o 10%. Procentuální vliv parametrů tak není mezi sebou přímo porovnatelný. Tento způsob shazuje jinak kvalitně sestavenou diskuzi k tématu. Práci nicméně hodnotím jako zdařilou a myslím, že bude přínosem pro budoucí činnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kvarda, Daniel

Předložená bakalářská práce se zabývá srovnáním predikce a experimentu tuhosti ložiskového uložení. Samotná konstrukce testovaného uložení je složená z jednoduchých nakupovaných komponent. Měření je provedeno pro jednu konfiguraci a jedny podmínky, kdy se měřila pouze zatěžující síla. Výsledky experimentů jsou popsány hodnotou průměru ze tří měření. Jelikož jde o tak malý počet měření mohly být v grafu zobrazeny všechny hodnoty, případně uvést statistickou hodnotu rozptylu hodnot při měření. Zde by také bylo zajímavé porovnat stav bez předpětí, případně experimentálně ověřit vliv předpětí ložisek. V diskusi jsou pomocí výpočtového softwaru identifikovány vlivy jednotlivých vstupních parametrů ložiska. Jako stěžejní je zde identifikována vnitřní vůle ložiska, která je taky jedním z parametrů s největší nejistotou. Přestože jsou cíle splněny, je práce spíše méně rozsáhlá. Byla navržena velmi jednoduchá konstrukce a provedena jedna sada měření. Velkou váhu by zde tedy měla mít analýza výsledků a diskuse, která je ovšem spíše povrchní a poukazuje pouze na trendy změn získaných ze softwaru. Část diskuse by měla být směřována na srovnání s dostupnými zdroji a modely, nebo možné dopady do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139445