PÍSEČNÝ, P. Návrh řešení na odhalování podvodného chování uživatelů v digitální platformě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Některé části práce jsou zpracovány povrchně. I přesto ale autor prokázal orientaci v problematice, cíl práce byl i přes drobné výhrady splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jaššo, Radoslav

Diplomová práca preukazuje rozsiahle vedomosti autora o pojednávanej problematike. Teoretické východiská mohli viac priblížiť nezainteresovanému čitateľovi predmetnú problematiku, no dosiahnutie stanoveného cieľa považujem za úspešné a obsah analytickej a návrhovej časti práce vrátane prejavu hodnotím veľmi pozitívne. Záverečnú prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120042