PEŠEK, T. Uplatnění marketingu v řízení firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Časté a poměrně "bezkonfliktní" a nenáročné téma, zpracované z přehledem

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle jsou splněné - větší pozornost by si zasloužilo vysvětlení zúžení práce na komunikaci se zákazníky a "potlačení" ostatních prvků marketingového mixu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení je standardní, stejně tak jako volba metod. Práce má logické členění, jednotlivé části na sebe navazují, návrhy vychází ze zjištěných nedostatků/slabin/příležitostí či hrozeb.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor dokázal získat potřebná data a interpretovat je.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy a výsledky analýz tvoří solidní základ pro realizovatelná opatření.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A bez připomínak
Práce s informačními zdroji, včetně citací A bez připomínek
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maštera, František

Teoretická východiska práce korespondují s analýzou skutečného stavu a jsou použita i v návrhu řešení. Metoda SWOT je adekvátní. Návrh opatření je omezen tím, že firma řeší propagaci a komunikaci se zákazníky outsourcingem. Výsledná doporučení se proto soustředí především na rozpracování účastí na veletrzích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70139