JÍLEK, J. Přestavba letounu VUT 051 RAY na dvoumotorovou variantu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Diplomat se zapojil do řešení zadaného tématu diplomové práce (DP) s iniciativou a zájmem o řešení problematiky definované rámcově v zadání. Během zpracování DP navrhl několik technických návrhů řešení, které vyústily do konfigurace, umožňující praktickou realizaci přestavby letounu VUT 051 RAY s optimálnějším uspořádání elektrické pohonné jeednotky. Diplomat splnil zadání a doplnil ho o vlastní návrhy. Hodnotím práci známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mališ, Michal

Diplomová práce zpracovává variantu přestavby letounu s elektrickým pohonem VUT 051 Ray na variantu s dvěma vrtulemi umístěnými v prstenci na křídlech letounu. V úvodních kapitolách je standardní statistika srovnatelných elektroletů, na kterou navazuje volba uvažovaného elektromotoru a vrtule. Další kapitola se zabývá koncepčním návrhem prstence. Není zde jasné, z čeho vychází volba poměru průměru prstence k jeho hloubce 0,65. Kapitola zpracovává předběžný návrh nosné konstrukce prstence a návrh technologie. Ačkoliv nejsou jasně některé detaily při výrobě v navrhovaných formách, velice oceňuji, že tato problematika je zohledněna již v koncepčním návrhu. Výpočet účinnosti použité vrtule je provedena odpovídajícím způsobem. Uvažovat účinnost vrtule pro výšku 9000 m je mírně nad rámec použitelnosti. Škoda, že při výpočtech byl zanedbán odpor prstence, protože v následující kapitole v tabulce je s odporem prstence počítáno. Letové výkony jsou jako obvykle optimistické, byť sestavené podle standardních a dobře aplikovaných postupů. Zmiňovaný odpor prstence se v této kapitole objevuje na scéně bez udání zdrojů nebo doplňujících komentářů. Škoda, že pro stanovení celkové poláry nebyly využity výsledky letových měření poláry z projektu VUT 001 Marabu. Kapitola Hmotnostní a centrážní rozbor je zpracována stručně, ale pro potřeby koncepčního návrhu v dostatečném rozsahu. Výsledek této kapitoly - centrážní obálka působí mírně nedokončeně. V následujících kapitolách je podrobně řešena řiditelnost letounu podle standardních postupů. Vliv aerodynamických sil vzniklých na prstenci nebyl vzat v úvahu, což může mít velký vliv. Na straně 52 se objevuje graf 6.2 se závislostí odporu vrtule na rychlosti bez odkazů na zdroj informací. Z letových vlastností nebyla řešena statická stabilita letounu. Předpokladem patrně bylo, že statická zásoba bude blízká letounu VUT 051 Ray. Domnívám se, že korektnějším přístupem by bylo zvážit vliv prstenců na polohu aerodynamického středu letounu. Další kapitoly práce jsou věnované stanovení zatížení konstrukce pylonu od motoru. To je počítáno podle požadavků definovaných předpisem CS-VLA. Protože předpis CS-VLA nepočítá s použitím elektromotoru, pro některé paragrafy se snaží autor vhodně použít požadavků z vyššího předpisu CS-23. Ovšem právě proto, že elektromotor není součástí standardní pohonné jednotky, zvážil bych zohlednit zatížení od gyroskopických momentů, které může být vynecháno právě u standardních pohonných jednotek. Výpočet sil do závěsů pylonu maticovou metodou oceňuji stejně jako podrobně zpracovanou pevnostní kontrolu závěsů pylonu. Závěsy na pylonu však budou mít kritická místa spíš ve spoji s kompozitní konstrukcí než v samotném plechovém závěsu. Řešení těchto detailu by bylo však nad rámec práce. Závěrečně kapitoly se zabývají koncepčním návrhem aerodynamického krytu baterii a studií ekonomických nákladů na přetavbu. Práce je na odpovídající grafické a jazykové úrovni a je opatřena drobnými překlepy. Svým rozsahem ale i schopností se podívat na problém do detailu diplomant ukazuje slušný přehled i nadhled v problematice návrhu letecké techniky. Práci s doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109805