ZIKMUND, J. Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Keprt, Jiří

V průběhu zpracování bakalářské práce student prokázal odpovídající teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Řešení práce věnoval patřičné úsilí. Prokázal velmi dobrou schopnost samostatné práce při práci s literaturou, studiu manuálů a programování v LabVIEW. Konzultací student využíval v obvyklé míře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Bakalářská práce se zabývá vývojovým prostředím LabVIEW a realizací ovládacího softwaru pro USB měřicí karty NI řady 6009. Teoretická část se věnuje popisu zmíněné řady karet a prostředí LabVIEW. Tato část práce je v porovnání s praktickou nepoměrně rozsáhlá a mnohdy zachází do zbytečných detailů. V praktické části se student věnuje popisu realizovaného programu. Vlastní použitelnost realizovaného SW je však omezena - sám autor přiznává, že "..program nepracuje tak jak by měl..". Práce je logicky členěna, ale rozsah jednotlivých částí není vyvážený, zejména kapitola popisu programu mohla být více obsáhlejší a i kapitola validace měření systému. V této kapitole například chybí uvedení konkrétních testovacích parametrů a srovnání naměřených výsledků. Formální úroveň je ucházející - je zde použito mnoho netechnických výrazů jako např. "naklikat". Zadání práce bylo naplněno, práce prokazuje schopnosti bakaláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 6/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Splnění požadavků zadání D 12/20
Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 13743