SOMMER, V. Implementace VoIP systému 3CX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Autor velmi dobře na základě analýzy firmy a jejich potřeb navrhl hlasový komunikační systém, včetně detailního návrhu nastavení a projektu nasazení. Doplňující otázky: 1. V nákladech nevidím licenci za operační systém virtuálního serveru, zdůvodněte. 2. Jaké navrhujete "human interface device" pro jednotlivá pracoviště?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Velmi dobrá práce, která v plném rozsahu umožňuje využití v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 107963