KAŠPÁREK, V. Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Richtera, Lukáš

Student se o téma bakalářské práce začal zajímat s dostatečným (cca jednoletým) časovým předstihem a z počátku věnoval práci přiměřené úsilí. Díky možnosti spolupráce se zkušenějšími kolegy se naučil alespoň základům speciální laboratorní techniky a seznámil se s vybavením, které je na našem pracovišti pro práci v inertní atmosféře a bezvodém prostředí využíváno. V průběhu zimního semestru studentův zájem o práci v laboratoři poněkud poklesl, což se v konečném výsledku odrazilo na počtu experimentů, které byly v rámci bakalářské práce provedeny. Teoretická část předložené práce formálně splňuje požadavky vymezené v zadání bakalářské práce a je chválihodné, že i na této části práce student začal pracovat s několikaměsíčním předstihem. Ve stěžejní části práce se student pokusil o relativně stručné shrnutí vybraných technik (NMR, IR, RA, RTG), které jsou významné pro identifikaci produktů, příp. pro určení struktury chemických látek. Vytvořený text, resp. jisté jeho pasáže jsou však zbytečně teoretické a odborné a nelze očekávat, že by text v tomto stavu mohl posloužit účelu, pro nějž byl primárně tvořen. Původním úmyslem bylo vytvoření takového materiálu, který by mohl posloužit studentům pro prvotní seznámení se s danou problematikou. Text byl vedoucím práce z tohoto důvodu několikrát připomínkován, ne všechny připomínky však byly při přepracovávání textu zohledněny. Neúměrně méně podrobně se student věnoval teoretickým pasážím pojednávajícím o práci s rukavicovým boxem a o přípravě laboratorního skla. Bez jakýchkoliv pochyb lze s politováním konstatovat, že studentovy schopnosti nebyly v rámci bakalářské práce ani zdaleka maximálně využity. Přesto je třeba si uvědomit, že předložená práce více než dostatečně splňuje požadavky, které jsou v současné době na bakalářskou práci kladeny a práci je možné k obhajobě doporučit bez zásadních výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hermanová, Soňa

Student se v bakalářské práci zabýval zajímavou a aktuální problematikou syntézy a charakterizace sloučenin na bázi lanthanoidů s potenciálem polymeračních katalyzátorů. V teoretické části je uveden princip a metodika měření základních analytických metod využívaných pro charakterizaci nově syntetizovaných sloučenin. Bohužel chybí citace prací uvádějící výsledky použití těchto metod konkrétně pro lanthanidoceny. Text je zpracován na průměrné úrovni, spíše shrnující obecně známé poznatky z běžně dostupné literatury. V kapitole „speciální laboratorní technika“ se student z nepochopitelných důvodů místo zajímavým Schlenkovým technikám a technikám práce vakuum/inert věnuje do detailů mytí laboratorního skla saponáty a kartáčky. Nabízí se otázka, do jaké míry konzultoval student zadání se školitelem a věnoval řešení dostatek času. V experimentální části byla provedena syntéza methoxyethanu. Jelikož vznikl převážně diethylether, původně plánovaná substituce ligandů komplexu samaria nebyla nakonec realizována. Po formální stránce snižuje úroveň práce nevhodná terminologie typu statické kopolymery, polymery pro humanitní účely, sandwichová a sandwitchová struktura, ligandou apod.. Seznam zkratek je neúplný, ačkoliv v textu jsou zkratky používány hojně. Celkově je práce zpracována na průměrné úrovni a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32654