DROTÁROVÁ, L. Příprava a posouzení aplikačního potenciálu biodegradabilních filmů na bázi kopolymerů PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Petr

Bc. Lenka Drotárová se ve své diplomové práci věnovala problematice biotechnologické produkce kopolymerních polyhydroxyalkanoátů se zvláštní pozorností zaměřenou na zhodnocení potenciálu využití těchto materiálů v biomedicíně. Téma práce kladlo na studentku poměrně vysoké nároky – bylo třeba se teoreticky i prakticky zorientovat ve zdánlivě natolik odlišných oblastech, jako je kultivace mikroorganismů a fyzikálně-chemická charakterizace polymerních materiálů. Rád konstatuji, že se studentka svého náročného úkolu zhostila na výbornou. K řešení všech experimentálních úkolů přistupovala vždy spolehlivě a pracovitě, časté experimentální obtíže zvládala řešit s potřebnou trpělivostí. Vlastní iniciativitu a invenci prokázala například při výběru aktivních látek inkorporovaných do polymerních fólií a především také svým nápadem porovnat chování jí připravených filmů s komerční náplastí. V předložené diplomové práci studentka osvědčila, že je schopná samostatné vědecké činnosti, získala velké množství praktických experimentálních zkušeností i odborných znalostí, které jistě zhodnotí ve své budoucí kariéře. Cíle práce definované v jejím zadání považuji za zcela splněné. Text práce představuje skutečné autorské dílo studentky, se zcela zanedbatelnou mírou korekce ze strany vedoucího. Proto práci Bc. Lenky Drotárové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Práce zaměřená na velmi aktuální téma je studentkou zpracována velmi přehledně, podrobně, rozsahem i formálním provedením plně splňuje standardy DP, studentka tak prokázala schopnost samostatně zpracovat ucelenou práci na dané téma. Drobné typografické chybky nijak nesnižují kvalitu, musím však poukázat na dle mého názoru časté chybné použití čárek v souvětí. Experimentální i výsledková část je velmi podrobně popsána, vlastní získané výsledky jsou diskutovány z různých hledisek. Práci proto hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139076