HRAZDÍROVÁ, N. Návrh marketingové strategie spolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Studentka vypracováním diplomové práce prokázala velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti plánování a řízení marketingových nástrojů. Při zpracování jí pomohla přímá zainteresovanost v Komunitním centru Korálky. Předkládaná práce představuje reálný marketingový plán k dosažení vyššího počtu zájemců navštěvujících událost/akci "Den princezen" s očekávaným ziskem reinvestovaným do pořízení táborového zařízení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: V jaké fázi je realizace letošního ročníku. Jsou některé činnosti, které neodpovídají plánu? Pokud ano, jaká nápravná opatření byste navrhovala uskutečnit, aby nedocházelo k odchylkám od plánu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl zcela naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení odpovídá obvyklému postupu vytváření marketingové strategie, byly použity standardní metody strategického řízení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka projevila schopnost vhodně interpretovat zjištěné výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky diplomové práce jsou i s ohledem na angažovanost studentky od založení spolku reálně aplikovatelné a uskutečnitelné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je vhodně uspořádaná, splňuje formální náležitosti, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, odborná jazyková úroveň odpovídá magisterskému stupni studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Studentka velmi dobře zvládá práci s informačními zdroji a používáním zvoleného citačního stylu. Ojediněle se vyskytne nevýznamná chyba v interpunkci citace, což vůbec neovlivňuje citační etiku.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Huněk, Filip

Diplomantka se rozhodla zpracovat velmi praktickou práci z oblasti marketingových strategií využívaných nestátními neziskovými organizacemi, přičemž na příkladu spolku (dříve občanské sdružení) dokumentuje konkrétní postupy využitelné v praxi. Práce má logickou strukturu, ve které diplomatka staví nejprve na teoretické rešerši dostupných pramenů, na niž navazuje empirická část, jež popisuje výstupy z provedené analýzy. Autorka tak zároveň prokazuje svou orientaci v terminologii oboru. Stylistická úroveň práce by si nicméně zasloužila více vypilovat, neboť v této podobě se pohybuje až na samé hranici obhajitelnosti. Velmi často se v práci objevují překlepy, stylistické či dokonce gramatické chyby, popř. chybějící interpunkce (např. "aktivity, které by měli vést k" - s. 11, a vůbec užití měkkého i pro ženský rod, "státními úřadníky" - s. 13, "manžerský" - s. 15, často chybějící čárka před "a to" ve větě důsledkové - s. 39, 41, ale opakovaně prakticky v celé práci, apod.), což by se na této odborné úrovni práce stávat nemělo. Práci by taktéž slušelo lepší využití informačních zdrojů. Např. Kap. 2.2. je postavena pouze na jednom zdroji. Za silnou stránku práce lze naopak považovat soubor použitých metod, které na makro- i mikroekonomické úrovni vymezují rámec maketingových aktivit, jež lze využít pro dosahování cílů spolku, což je představeno na konkrétní události, organizované spolkem. Práce se pak v empirické práci snaží nalézt takové marketingové postupy a doporučení, který by v příštím ročníku výše zmíněné události mohly/měly zajistit efektivnější dosažení očekávaných přínosů. Diplomantka tak prokázala schopnost prakticky operovat s teoretickými znalostmi nabytými v rámci studia, a z tohoto důvodu lze práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103190