DZOBA, M. Úspora vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dosoudilová, Monika

Student se v práci věnuje velice oblíbenému a aktuálnímu tématu Úspoře vody. V práci je podaná dostačující rešerše na toto téma z hlediska globálnějšího přístupu v rámci dotačních programů. Uvítala bych i trošku individuální přístup studenta k této problematice, ale jelikož student praktickou částí předvedl schopnost šetřit vodou i v praktickém životě, tak je moje výtka irelevantní. Rovněž pozitivně oceňuji studentovu samostatnost při praktické části a stejně tak při zpracování teorie, konkrétně logického řízení, potřebného pro realizaci modelu. Kladně hodnotím i studentovu stručnost ve vyjadřování. Student dokázal touto prací, že získané informace dovede třídit a aplikovat. Práci hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holoubek, Tomáš

Bakalářská práce věnuje dostatečný prostor teoretické části, kde je uvedena motivace šetření vodou a možnosti řešení. Zde je určitá nejasnost v termínech, co znamená domácnost, zda to zahrnuje zahradu, ale dům už např. ne. Následně je rozebráno logické řízení, kde autor mohl vynechat příliš detailní popis ovládání programu LOGO Soft, jako např. kolikrát se klikne myší. Tabulky i obrázky jsou dobře čitelné a vhodně doplňují text. Škoda jen, že většina není horizontálně zarovnána a popis nemá správný font. Kapitoly jsou řazeny systematicky a jasně. První polovina závěru pojednává o oblibě a výhodách modulu Arduino, ale tento hardware nebyl v práci vůbec použit a nebylo o něm kromě zmínky v úvodu nic ani v teoretické části. Pokud bylo cílem popsat možnosti automatizace s využitím užitkové vody v domácnosti - tedy uvnitř obydlí, což v práci není nijak explicitně řešeno, měla na to být vyhrazena jiná kapitola. Druhá část závěru zmiňuje cíle, ale už ne nakolik jich bylo dosaženo a s jakým výsledkem. Je nutno ocenit, že autor vypracoval schéma a realizoval model se zapojením nejen automatiky ale i manuálního ovládání navíc s odčerpáváním vody, což simuluje reálný proces. Přes všechny drobné nedostatky je technická stránka realizace projektu velice dobrá. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140149