CZAJKOWSKI, O. Operační transkonduktanční zesilovač (OTA) pro využití v programovatelných analogových polích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečvář, Daniel

Diplomant se ve své práci zabýval otázkou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače, který by byl vhodným základním aktivním prvkem pro programovatelná analogová pole. Diplomant zadání práce splnil, ovšem s určitými výhradami. Jedním z cílů práce je výběr vhodné struktury OTA na základě podrobné analýzy a srovnání. Tento krok však musel být vynechám z časových důvodů. Student začal s řešením diplomové práce pozdě a pokud by měl splnit tento bod, nesplnil by většinu dalších úkolů v zadání. Výhrady mám i ke zpracování a celkové práci na topologii OTA, opět hlavním problémem byla velká časová tíseň. Hodnocení aktivity studenta je poznamenáno již dříve uvedenými výtkami na pozdní začátek řešení DP. Problémem byla i často nedostatečná teoretická příprava před konzultacemi a s tím zřejmě souvisí i nepřliš dobrá schopnost diplomanta najít řešení dílčích problémů samostatně. Nicméně zásadní konzultace navštěvoval a také reportoval dosažení dílčích cílů. Diplomant prokázal během řešení DP určité schopnosti ve využívání pokročilých inženýrských nástrojů jako jsou návrhové systémy CADENCE či HSPICE. Úroveň formálního zpracování DP je velmi nízká a to i přes opakované upozornění na tuto skutečnost. Gramatiku nechci hodnotit vůbec a problémem je i odborné vyjadřování a obecně stylistika. Předkládaná DP po této stránce nedosahuje úrovně, kterou by práce tohoto typu měla mít. Bohužel velmi tristní je i celkový rozsah DP. Student se podle výčtu literatury soustředil z velké části hlavně na internetové zdroje což nechci nijak zvlášť kritizovat, ale je potřeba k takovýmto zdrojům přistupovat velmi obezřetně. Diplomant prokázal určitou schopnost práce s cizojazyčným odborným textem a jeho využití ke své práci. Celkově hodnotím práci jako slabou. Doporučil bych její její celkové přepracování podle zadání a obhajobu v podzimním termínu (samozřejmě pokud bude zadání stoprocentně splněno).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením základních parametrů OTA a možnostmi jeho využití v jednoduchých obvodech typu integrační a derivační operační síť. Z hlediska zadání konstatuji, že práce byla až na pár drobností splněna. Musím ale dodat, že odborná úroveň práce dosahuje sotva na průměrnou bakalářskou práci. Student aspirující na titul inženýr nevnesl do řešení žádnou invenci a pouze kopíruje známé skutečnosti. Přínos studenta k řešení dané problematiky je absolutně nulový. Chybí zde jakékoli nové poznatky, nové přístupy k návrhu apod. Z popisu návrhu je zřejmé, že student dané problematice ani příliš nerozumí, pouze přebírá obecně platné postupy a bezhlavě dosazuje do vztahů různá čísla. Není schopen intepretace výsledků, v mnoha ohledech se nepozastavuje nad výsledky, které jsou více než "podezřelé". Také formální zpracování práce je velmi špatné, student používá nespisovnou češtinu, práce obsahuje hrubé chyby, věty občas nedávájí smysl, chybí písmena ve slovech, diakritická znaménka a další. Kdybych měl hodnotit jen jazykovou stránku práce, pak by student dostal ne za 5, ale asi za 50. Práce s referencemi také není dostatečná. Místy jsou citovány, ale ve vlastním řešení, které jen kopíruje již známé skutečnosti je nepoužívá. Myslím si, že rozsah diplomové práce na 28 stranách mnohé naznačuje. V textu se také vyskytují anglické výrazy, které opět nejsou gramaticky správně. Hlavní výtky formuluji do otázek oponenta a důrazně žádám, aby na ně student odpověděl. Na závěr dodávám, že takto nekvalitní diplomovou práci jsem dosud neviděl a troufám si tvrdit, že ani případná oprava na podzim ji nikam neposune. Komisi doporučuji, aby studentovi navrhla změnu tématu diplomové práce s obhajobou v příštím akademickém roce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Formální zpracování práce F 2/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Navrhovaná známka
F
Body
42

Otázky

eVSKP id 31731