KLUKA, P. Redukce operačního systému CentOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Student konzultoval pravidelně a při řešení práce byl aktivní. Zhotovený software jsem vyzkoušel a v zadaném operačním systému je funkční. Student nad rámec zadání skripty úspěšně testoval i v jiných operačních systémech (Fedora a RHEL). Jednotlivé realizované kroky redukce velikosti operačního systému jsou podrobně popsány. Výsledky jsou přehledně prezentovány. Přílohou práce je detailní návod pro použití skriptu. Práce plně splnila zadání a je využitelná jako pomůcka ve výuce problematiky operačních systémů. Zhotovený skript je také publikován na repozitáři GitHub. Práce má po jazykové stránce drobné nedostatky. Některé formulace jsou vágní a nepatří do technického textu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jablončík, Lukáš

Student vypracoval práci na téma redukce operačního systému CentOS. V teoretické části se student věnuje popisu Linuxu a jeho jednotlivým částem. Dále popisuje start systému a jednotlivé Linuxové distribuce. V praktické části se věnuje samotné redukci operačního systému CentOS. V praktické části student podrobně popsal jednotlivé kroky minimalizace systému. V příloze je popis použití skriptu včetně instalace operačního systému pomocí VirtualBox. Zhotovený skript byl vyzkoušen v operačním systému CentOS Stream 8 a vše funguje. Výsledná velikost odpovídá hodnotě uvedené v závěru práce. V práci se občas objevují typografické a formální chyby. Některé obrázky mají špatnou kvalitu a jednoduché nákresy jako obr. 2.1, by mohly být vektorově. Práce byla ve všech bodech splněna. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou A/91.

Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 145362