KOHOUT, M. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů F Argumentace vhodnosti předloženého návrhu je založena mezi jiným na tom, že splátky úvěru jsou daňově uznatelným nákladem. Bez ohledu na ostatní nedostatky bakalářské práce neumožňuje uvedené tvrzení samo o sobě uznání textu jako závěrečné práce bakalářského studia.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F Nedostatečné znalosti absolventa neumožňují vyvozovat správné závěry.
Praktická využitelnost výsledků F Argumentace k návrhům zpochybňuje jejich využitelnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň F Řada použitých termínů není vymezena podle jejich aktuální úpravy. V přílohách není uvedena rozvaha k 31.12.2015 a chybí i oba výkazy za rok 2016.Poslední výpočty k události v roce 2017 vychází ze stavu k 31.12.2015. V textu práci ani v přílohách nejsou uvedeny výpočty, některé vypočtené charakteristiky nelze vůbec ověřit.
Práce s informačními zdroji, včetně citací E Definice řady účetních termínů nevychází z primárních zdrojů, použité sekundární zdroje nejsou aktuální, proto termíny nejsou definovány správně. V seznamu literatury není uvedena ani jedna právní norma, upravující použité účetní pojmy.
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Balík, Petr

Autor práce dle mého názoru splnil téma a cíl práce v plném rozsahu a dodržel zadání bakalářské práce.Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni. Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. Vzhledem k tématu práce je nutné ocenit, že teoretická východiska jsou stručná, ale maximálně obsažná a představují potřebný základ pro analytické a návrhové části. Těžiště práce ovšem spočívá právě v části praktické, která je detailnější – autor skutečně nabízí varianty investice podložené informacemi z kvalitně provedených. Vedle samotného zhodnocení stavu společnosti na základě výpočtu autor dále pokračuje návrhem a zhodnocením možných strategií. Autor tak též adekvátně k zaměření práce zvolil vhodné metody pro řešení, metodika je dobře promyšlena.Autor ve své diplomové práci dodržel veškeré požadavky na formální náležitosti práce včetně úpravy. Drobnou „vadou na kráse“ jsou překlepy.K předkládané práci nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103214